Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz.2625 z późn.zm.) nakładająca na samorząd lokalny obowiązek określania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (deszczowej lub ogólnospławnej). Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Opłata jest naliczana za tę część powierzchni nieruchomości, która faktycznie została wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej, a nie jedynie za tę część ponad 70% powierzchni wyłączonej (przykładowo w przypadku wyłączenia 75% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej opłata jest naliczana za 75 % powierzchni, a nie za 5% powierzchni).

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2438) wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
    • a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
    • b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
    • c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Władający nieruchomością (nie przyłączonej do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej) o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 oraz danych dotyczących pojemności urządzeń do retencjonowania wody (jeśli takie zastosowano),  dostarczając wypełnione oświadczenie do Urzędu Miasta Szczecin.

Na tej podstawie określona zostanie wysokość oraz sposób obliczenia przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin, wskazany w informacji. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji. Przed jej ustaleniem zostaną zebrane dane w formie oświadczenia o nieruchomości, które będą podstawą sporządzenia informacji.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust.3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego proszę podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, do tut. Urzędu załączonego oświadczenia o nieruchomości (po jego uprzednim wypełnieniu)

Oświadczenie można złożyć tradycyjnie (pisemnie) w Urzędzie Miasta Szczecin, nadać do tut. urzędu drogą pocztową lub wysyłać na skrzynkę ePUAP Urzędu Miasta Szczecin.

Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Wioletta Pawlak, Alicja Dąbek tel. 91 42 45 884.

Wydział Ochrony Środowiska

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2018/08/30, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Wioletta Pawlak, dnia: 2023/03/03 07:54:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Pawlak 2023/03/03 07:54:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/04/27 10:46:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/08/30 12:39:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/08/30 12:39:36 nowa pozycja