Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Drugi nabór wniosków na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w roku 2020


Napodstawie § 3 Regulaminu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do UchwałyNr XVIII/428/16 RadyMiasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawieszczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin, 

Prezydent Miasta Szczecin  ogłasza  drugi nabór wniosków na StypendiaTwórcze Miasta Szczecin  w roku 2020

I UPRAWNIENI DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.

 2. Stypendia twórcze przyznawane będą w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

 3. Osoba ubiegająca się o stypendium twórcze musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.

 4. Z możliwości ubiegania się o stypendium twórcze wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.

II TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Wnioskioprzyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego zprocedurą WK-X, należyprzesłać pocztą elektroniczną wraz zzałącznikamiw postaci skanów, zdjęć lub wersji PDFna adres mailowy: wk@um.szczecin.pl.Ponadto przedmiotowy wniosek należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników) na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty albo wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do prawego skrzydła Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2020 r.
 2. Do wnioskuw wersji elektronicznej należy obligatoryjniedołączyć załączniki w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF :
  1) życiorys artystyczny;
  2) portfolio lub dokumentację działalności artystycznej (zaleca się prezentację o objętości maksymalnie 20 stron);
  3) rekomendacje projektu od osób mających dokonania w dziedzinie,której dotyczy wniosek o stypendium lubod związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztukilub od dyrektora instytucji kultury.

 3. Niedostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji papierowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem, będzie równoznaczne zrezygnacją z ubiegania się o Stypendium Twórcze Miasta Szczecin.

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków w wersji elektronicznej i tradycyjnej,papierowej upływa z dniem 22 kwietnia 2020 r. godzina 23.59

IV.UMOWA STYPENDIALNA

 1. Stypendia twórcze przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.

 2. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

 3. Realizacja projektu musi zostać zakończona najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

 4. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej.

 5. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo.

 6. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%.

 7. Stypendium nie może być przeznaczone na zakup środków trwałych.

 8. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

V. PRZEWIDYWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA STYPENDIA TWÓRCZE

 1. W budżecie Miasta Szczecin na rok 2020 zaplanowano na Stypendia Twórcze kwotę 100 000 zł. Kwota ta ulega zwiększeniu o 200 000 zł i wyniesiełącznie 300 000 zł.

 2. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2020 wynosić będzie nie mniej niż 3 000,00 zł brutto i nie więcej niż 15 000,00 zł brutto.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

Pierwszynabór wniosków o Stypendia Twórcze Miasta Szczecin zakończył się w dniu 29 lutego 2020 r. i z uwagi na wprowadzone ograniczeniawynikające z zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 nie został rozstrzygnięty do czasu niniejszego ogłoszenia.

Wnioskodawcy,k tórzy złożyli wnioski w ramachpierwszej edycji StypendiumTwórczego Miasta Szczecin w roku 2020 mają możliwość ichaktualizacji w trybie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski,które nie wymagają aktualizacji będą podlegać ocenie zgodnie zprzyjętą procedurą.

Wszelkich szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat naboru udzielaWydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin, tel. 91 4245 651 lub 914245 657 lub 91 4245 993, e-mail: wk@um.szczecin.pl lub jkozakow@um.szczecin.pl

Dokumenty do pobrania: formular zwniosku i formularz rozliczenia

Wydział Kultury

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2020/04/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Kultury , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/04/02 16:34:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/04/02 16:34:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/02 16:29:29 nowa pozycja