Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do wglądu

projektu operatu opisowo-kartograficznego

 

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ),

Prezydent Miasta Szczecin

informuje

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, powstałego w wyniku prac geodezyjnych, wykonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków
na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina: 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2066, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105.

Wyłożenie nastąpi w terminie: od dnia 22 sierpnia do dnia 9 września 2022 r. w godzinach: od 9:00 do 15:00, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,
I piętro, sala nr 151.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ewidencyjne w zakresie gruntów, budynków i lokali, ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych stron, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować ewentualne błędy i omyłki.

Upoważniony pracownik Urzędu Miasta, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag
oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym powyżej terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Niestawienie się w terminie i miejscu, określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Biuro Geodety Miasta

Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2022/08/05, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2022/08/05 13:26:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2022/08/05 13:26:39 nowa pozycja