Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
  • do Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej (poniedziałek w godzinach 7.30-18.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30);
  • do Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 (poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-15.30);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: boi@um.szczecin.pl  ;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • lub wrzucając do urny (w zaklejonej kopercie) znajdującej się w budynku przy pl. Armii Krajowej 1, w prawym skrzydle na parterze po prawej stronie drzwi wejściowych (brak możliwości uzyskania potwierdzenia daty złożenia).

Formularz należy złożyć do dnia 31 marca 2023r.

Uwaga: do wypełnionego zgłoszenia proszę dołączyć kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kopię dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (w przypadku zbiorników bezodpływowych dotyczy wykonania czterech ostatnich usług, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy ostatniej usługi).

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku we wskazanym terminie, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Niewykonywanie obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy. Postępowania w takich sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wydział Gospodarki Komunalnej

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej, wytworzono: 2023/02/27, odpowiedzialny/a: Ada Chmielewska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/02/27 11:37:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/02/27 11:37:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/27 10:25:36 nowa pozycja