Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

Szczecin, 10 stycznia 2023 r.
 

AP-4.7840.1.2.2023.JR(2)
 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9ac ust. 1, 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984) zawiadamia się, że na wniosek
z 23.12.2022 r., Pana Łukasza Ktacza, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie
i wykonanie robót w ramach projektu: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych
nr 406, 273, 351.” Zadanie B pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401” – Budowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Żydowce.

Planowana inwestycja realizowana będzie na obszarze następujących działek:
Miasto Szczecin, obręb 4193
dz. nr: 1/79, 1/77, 1/76, 2
Miasto Szczecin, obręb 4142
dz. nr: 16/7, 18
Miasto Szczecin, obręb 4143
dz. nr: 25/1

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag
i wyjaśnień w sprawie może nastąpić w formie podania na piśmie, jak również za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (tj. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, faksem lub telefonicznie). Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu
za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić na miejscu,
tj. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Dane do kontaktu: (91) 43-03-476 lub (91) 43-03-470.
 

Załączniki:

udostępnił: Wojewoda Zachodniopomorski , wytworzono: 2023/01/16, odpowiedzialny/a: Joanna Reca, wprowadził/a: Bartosz Andrzejczak, dnia: 2023/01/16 13:27:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Andrzejczak 2023/01/16 13:27:10 modyfikacja wartości
Bartosz Andrzejczak 2023/01/16 12:41:05 nowa pozycja