Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalizacja inwestycji w trybie innych specustaw

obwieszczenie o decyzji nr 1246/13 z dnia 06.09.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z  dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r. poz. 1227)

 

     Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że decyzja nr 1246/13 z dnia 06.09.2013 r. o pozwoleniu na budowę:

dot. zmiany decyzji nr 1049/11 z dnia 19.07.2011 r. o pozwoleniu na budowę:„budowa zespołu czterech hal produkcyjno – magazynowo - biurowych wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej i gazowej przy ul. Lubczyńskiej w Szczecinie; nr ewidencyjny gruntów: działka nr 34, 35, 36 z obrębu 4706”;

 

została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pod numerem  1425/2013.

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, w pokoju Nr 208, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 – w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

      Obwieszczenie wywiesza się na okres dwudziestu jeden dni od dnia 10.09.2013 r. do dnia 30.09.2013 r.
udostępnił: WUiAB U.M. Szczecin, wytworzono: 2013/09/10, odpowiedzialny/a: Hanna Nierzwicka, wprowadził/a: Hanna Nierzwicka, dnia: 2013/09/10 08:14:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Hanna Nierzwicka 2013/09/10 08:14:46 nowa pozycja