Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych


Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Szczecin

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) informuję, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r.,zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również  w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do  pisemnego poinformowania Prezydenta Miasta Szczecin o zamiarze prowadzenia w/w działalności oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.

Nowelizacja rozszerzyła treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę.
Zmiany dot. sprawozdania kwartalnego weszły w życie z dniem 01.01.2023 r.

W sprawozdaniu za I kwartał 2023 r. oraz za kolejne kwartały przedsiębiorca będzie zobowiązany zawrzeć poniższe informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
 2. informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
 3. informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
 4. bytowych,
 5. przemysłowych;
 6. informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
 7. bytowych,
 8. przemysłowych;

- wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

 • informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
 • z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
 • spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
 • wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;
 • informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;
 • datę sporządzenia sprawozdania;
 • podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Ponadto przedsiębiorca dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości,
z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Obszar aglomeracji Szczecin Lewobrzeże został wyznaczony uchwałą nr XXIII/704/20 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże.

Obszar aglomeracji Szczecin Prawobrzeże został wyznaczony uchwałą nr XLVII/1314/23 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 7 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże.

Proszę na bieżąco śledzić zmiany aglomeracji.

Termin przedkładania sprawozdań kwartalnych pozostał nie zmieniony - do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Wzór sprawozdania kwartalnego można pobrać poniżej w wersji edytowalnej lub pdf

Wydział Ochrony Środowiska

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2023/03/21, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/03/21 14:14:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/03/21 14:14:41 nowa pozycja