Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 6 z dnia 26 lutego 2015

NARADA 06/2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI, SEKRETARZEM MIASTA

ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

24 i 26 lutego 2015 r.

 

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

 

Stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM w dniu 24 marca br.

1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 28/1 z obrębu 4806. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

2.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz  stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin  zabudowanej budowlą nawigacyjną pn. „Światło sektorowe Babina” położonej na Wyspie Mewiej w Szczecinie, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 31,32,33, stanowiącej działkę nr ewid. 20/1 z obr. 3031 oraz nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej, stanowiącej dz. nr ewid. 20/2 z obr. 3031, oddawanych w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, jako jeden teren inwestycyjny. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

decyzja: zdjęto z porządku narady, skierowano do dalszej analizy

7.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2015 roku

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

8.Projekt uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

10.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Andrzej Grabiec 

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

11.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WUCiP Pan Paweł Adamczyk

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

12.Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WUCiP Pan Paweł Adamczyk

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

13.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje: Dyrektor WPiOL Pani Dorota Brzozowska

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

14.Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje: Dyrektor WPiOL Pani Dorota Brzozowska

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

15.Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje: Dyrektor WPiOL Pani Dorota Brzozowska

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

16.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje: Dyrektor WPiOL Pani Dorota Brzozowska

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

17.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis na tworzenie nowych miejsc pracy

wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje: Dyrektor WPiOL Pani Dorota Brzozowska

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

18. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WSS Pani Małgorzata Olejnik

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

19. Projekt uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani Beata Misiak

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

20.Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowo -wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani Beata Misiak

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

21.Projekt uchwały w sprawie w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani Beata Misiak

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

22.Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani Beata Misiak

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

23.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie

wnosi: Sekretarz Miasta Pan Ryszard Słoka

prezentuje: Dyrektor BOU Pani Ewa Słodkowska

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

24.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BMKZ Pani Małgorzata Gwiazdowska

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

25.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – lotnisko 3” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka- Górzeńska

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

26.Projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starzyńskiego 2” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka- Górzeńska

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

27.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo – polana leśna” w Szczecinie

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka- Górzeńska

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

28.Projekt uchwały w sprawie zgody na odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Miastem Esbjerg

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Z-ca Dyrektora BPM Pan Michał Kaczmarczyk

decyzja: wprowadzono do porządku sesji RM

 

Informacje/sprawy różne:

 

29.Przedstawienie informacji w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje: Dyrektor WZFM Pani Iwona Bobrek

decyzja: przyjęto informację


udostępnił: BPM, wytworzono: 2015/02/27, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/02/27 11:37:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/02/27 11:37:24 nowa pozycja