Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 19 z dnia 28 maja 2015

NARADA nr 19_2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 28 maja 2015 r.

 

Decyzje/rekomendacje/uzgodnienia:

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie nieruchomości będących własnością GMS, położonych   w rejonie ulicy Ostrowskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr: 16/5 o pow. 0,3724 ha, 16/6 o pow. 0,3404 ha, 16/7 o pow. 0,3403 ha, 16/11 o pow. 0,8265 ha, obręb 3030

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Maria Latkowska  – Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant II stanowiska, tj. sprzedaż, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie uchwalenia Szczecińskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych

wnosi: p. Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Kamila Bogusławska  – Dyrektor BS

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant I stanowiska, tj. wyraził zgodę na podjęcie prac, przy opracowaniu i uchwaleniu SPMRWO

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie utworzenia 2 nowych żłobków i Centrum Seniora, usytuowanych na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Małgorzata Olejnik – Dyrektor WSS

decyzja: informację przyjęto

 

Informacje, w sprawach:

 

1.Informacja, w sprawie projektu SKM

wnosi: p. Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Kamila Bogusławska  – Dyrektor BS

decyzja: Przyjęto informację; do ponownego omówienia na Naradzie, w dniu 03 06 2015

2.Informacja, w sprawie stanu rozliczeń projektów UE

wnosi: p. Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek  – Dyrektor WZFM

decyzja: Informację przyjęto

3.Informacja, dot. możliwości przekształcenia ZUK, w jednostkę budżetową, z dniem 01 01 2016

wnosi: p. Stanisław Lipiński – Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek  – Dyrektor WZFM

decyzja: Informację przyjęto

4.Informacja, w sprawie przygotowania programu badań profilaktycznych

wnosi:  p. Piotr Wachowicz - Dyrektor BPM

prezentuje: p. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta/ p. Małgorzata Olejnik – Dyrektor WSS

decyzja: Informację przyjęto. Skierowano do dalszych prac.

5.Informacja o  działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie

wnosi: p. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Łukasz Pundyk – Dyrektor CŻ

decyzja: Informację przyjęto.

6. Informacja dot. ustaleń z przedsiębiorcami w zakresie skutków orzeczenia TK, w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  – Dyrektor WGN

decyzja: informację przekazano do uzupełnienia, po zakończeniu cyklu spotkań

 

Stanowiska Prezydenta Miasta, w sprawach projektów uchwał do porządku obrad sesji RM
w dniu 16 czerwca  br.:

 

1.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WOś Pani Beata Misiak

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

2.Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia, działających na terenie Gminy Miasto Szczecin.

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska

prezentuje: Dyrektor WSS Pani Małgorzata Olejnik

decyzja: skierowano do dalszej analizy, z opcją wprowadzenia do porządku obrad sesji RM w czerwcu b.r.

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Agnieszki, stanowiącej działkę nr ewid. 3/2 z obr. 4159. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kmiecika, działka nr 87 z obrębu 4049 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego przy ul. Juliusza Słowackiego 9/3a

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pomorskiej, stanowiącej działkę nr 18/14 z obrębu 4065. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

7.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych oraz określenia stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

8.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 27 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 18-oficyna, 19-oficyna w Szczecinie. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 65/3 z obrębu 4014. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Paweł Adamczyk 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

11.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminuutrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin 

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGKiOŚ Pan Paweł Adamczyk

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

12.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 25 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przy ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BMKZ Pani Małgorzata Gwiazdowska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie. 

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Michał Przepiera

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka- Górzeńska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2". 

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w Szczecinie. 

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Mync

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka-Górzeńska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

16.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 010 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

wnosi:  Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński

prezentuje: Dyrektor WKS Pani Dorota Pudło-Żylińska 

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

17.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz.nr 12/7 obr.1031 położonej w Szczecinie,przy ul. Malczewskiego,

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Dyrektor WGN Pan  Krzysztof Gajewski

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

18.Projekt uchwały w sprawiezmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023

wnosi:  Zastępca Prezydenta Miasta Pan Michał Przepiera

prezentuje: Dyrektor BS Pani Kamila Bogusławska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2015/06/01, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/06/01 13:27:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/06/01 13:27:13 nowa pozycja