Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2015 roku

Narada nr 24 z dnia 09 lipca 2015

NARADA nr 24_2015

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 09 lipca 2015 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta Szczecin w dniu 28 lipca 2015r.:

 

1.Projekt uchwały, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzebusz - Chełszcząca", w Szczecinie

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Michał Przepiera

prezentuje: Dyrektor BPPM Pani Anna Nawacka- Górzeńska

decyzja: wprowadzono do porządku obrad

 

2.Projekt uchwały, w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

wnosi: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

prezentuje: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Kądziołka

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

       

3.Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę, w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

Uwaga: projekt uchwały Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

decyzja: przekazano do dalszej analizy – projekt wymaga opiniowania  z-cy PM M Kądziołki

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zawarcia z Województwem zachodniopomorskim porozumienia w sprawie wzajemnego nabycia praw do nieruchomości, za cenę obniżoną z VAT.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  – Dyrektor WGN

decyzja: zaakceptowano Wariant I stanowiska, tj. postanawia się prowadzić dalsze działania, zmierzające do zawarcia wzajemnych umów sprzedaży praw do gruntów.

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wniosku o:

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” (Uchwała nr XI/228/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r.),                            

- zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno– Somosierry” (Uchwała nr XXVII/790/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2013 r.), obejmującego tereny po Straży Granicznej w rejonie ulicy Żołnierskiej w Szczecinie, zgodnie  z załącznikiem mapowym.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  – Dyrektor WGN

decyzja: zaakceptowano stanowisko

 

3.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie ogłoszenia przez GMS przetargu nieograniczonego, na sprzedaż stolarki okiennej z PCV, zakupionej przez GMS na potrzeby zadania pn. „Rozbudowa budynku SP nr 59 o segment dydaktyczny”, realizowanego przez WIM

wnosi: p. Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Elżbieta Ostatek  – Dyrektor WIM

decyzja: zdjęto z porządku obrad/ zwrócono do wnioskodawcy – do decyzji wg. kompetencji

Realizuje: p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta/ WIM/ MJOG

Termin: na bieżąco

 

4.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie umorzenia należności PFRON pani Doroty Iwańczuk.

wnosi: p. Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Aleksander Buwelski  – Dyrektor WOIiB

decyzja: zaakceptowano stanowisko

 

5.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie sposobu sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 31(działka nr 34/2, z obrębu ewidencyjnego 1024)

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski – Dyrektor WGN

decyzja: zaakceptowano Wariant II stanowiska, tj. podział nieuchomości, celem którego będzie utworzenie dwóch nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

6.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wysokości miesięcznej stawki opłaty neto za nieruchomości gruntowe dzierżawione pod obiekty budowlane przeznaczone na stały pobyt ludzi

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Marcin Posadzy  – Dyrektor ZBiLK

decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na zmianę obowiązującej stawki opłaty netto za nieruchomości gruntowe, dzierżawione pod obiekty budowlane, przeznaczone na stały pobyt ludzi, w następujący sposób:  2015 r- 2,5 zł, 016 r. - 3,5 zł., 2017 r. - 4,5 zł. (dochodząca stawka).

UWAGA:

Należy wprowadzić zakaz budowania kolejnych budynków, poza zabudową tymczasową.

Realizuje: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM/ ZBiLK/ BKSiM – komunikacja tematu

Termin: na bieżąco

 

7.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zawarcia ugody przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie w sprawie dotyczącej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Szczecinie, przy ulicy Kniewskiej 29, stanowiącej działkę nr 9/61 z obrębu ewidencji gruntów Dąbie 2, o powierzchni  4858 m2.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  – Dyrektor WGN

decyzja: zaakceptowano Wariant I stanowiska, tj. wyrażono zgodę na zawarcie ugody.

 

8.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zawarcia ugody przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie w sprawie dotyczącej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, będących własnością Skarbu Państwa położonych w Szczecinie: 

- przy ulicy Ostrowskiej 20, 22, stanowiącej działkę nr 11/3 z obrębu ewidencji gruntów Nad Odrą 30, o powierzchni  3522 m2;

- przy ulicy Ostrowskiej 36, 38, stanowiącej działkę nr 11/4 z obrębu ewidencji gruntów Nad Odrą 30, o powierzchni  3080 m2.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  – Dyrektor WGN

decyzja: zaakceptowano Wariant I stanowiska, tj. wyrażono zgodę na zawarcie ugody.

 

Informacje, w sprawach:

 

1.Informacja, w sprawie świetlicy stoczniowej

wnosi: p. Piotr Wachowicz, BPM

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski – Dyrektor WGN/ p. Agata Stankiewicz Dyrektor WK

decyzja: Informację przyjęto.

Realizuje: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM/ WGN/ BKSiM - komunikacja

Termin: informacja nt dalszego postępowania: 06 08 2015

 

2.Informacja, w sprawie stanu realizacji zadania dot. opłat za przesyły, w tym informacja dot. ZWiK

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Grzegorz Jankowski – Zastępca Dyrektora WGN

decyzja: Informację przyjęto.

Realizuje: p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM/ WGN/ p. Ryszard Słoka, Sekretarz Miasta/ ZWiK

Termin: 10 09 2015

 

3.Informacja, w sprawie nadanie kategorii drogi publicznej  dla dróg zrealizowanych w ramach zadania „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych w Trzebuszu i Dunikowie przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe.

wnosi: p. Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Aleksander Buwelski  – Dyrektor WOIiB

decyzja: Informację przyjęto.

Realizuje: p. Piotr Mync, Zastępca PM/ WOIiB/ p. Mariusz Kądziołka, Zastępca PM/ ZDiTM/ WGN + WIM

Termin: 11 08 2015

UWAGA: wymaga decyzji podczas kolegium sesyjnego w dniu 20 08 2015 

 

4.Informacja, w sprawie Wyspy Jaskółczej

wnosi: p. Piotr Mync  – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Anna Nawacka – Górzeńska – Dyrektor BPPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie Centrum Tenisowego

wnosi: p. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Waldemar Gil – Dyrektor  MOSRiR

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja o reorganizacji w spółkach

wnosi: p. Piotr Wachowicz – Dyrektor  BPM

prezentuje: p. Beata Śmiecińska – Dyrektor  BNW

decyzja: Informację przyjęto.

 

6.Informacja, w sprawie posiedzenia Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków SSOM

wnosi: p. Piotr Wachowicz – Dyrektor  BPM

prezentuje: p. Kamila Bogusławska – Dyrektor  BS

decyzja: Informację przyjęto.

 

7.Informacja, w sprawie przygotowania monitoringu stanu realizacji decyzji Prezydenta Miasta za I półrocze 2015 r.

wnosi: p. Piotr Wachowicz – Dyrektor  BPM

prezentuje: p. Piotr Wachowicz – Dyrektor  BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

8.Informacja dot. koszenia w mieście

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Paweł Adamczyk  – Dyrektor WGKiOś

decyzja: przekazano do dalszej analizy, z terminem przedstawienia informacji na koniec lipca

termin: 30 07 2015

 

9.Informacja, dot. możliwości zakupu/ wykorzystania polewaczki

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

decyzja: informację przyjęto, dalsze uzgodnienia ze ZWiK realizuje p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

termin: 30 07 2015


udostępnił: bpm, wytworzono: 2015/07/13, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2015/07/13 09:59:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2015/07/13 09:59:28 modyfikacja wartości
Kinga Owczarek 2015/07/13 08:24:29 nowa pozycja