Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia Prezydenta

W sprawie opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Miasto Szczecin oraz Skarbu Państwa w 2018 r.

INFORMACJA

Prezydenta Miasta Szczecin

w sprawie opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Miasto Szczecin oraz Skarbu Państwa w 2018 r.

Prezydent Miasta Szczecin informuje, że zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Należne opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego nadany każdemu użytkownikowi wieczystemu.

Wpłaty bez ponoszenia dodatkowych opłat można realizować w każdym oddziale Banku PKO Bank Polski na terenie Polski, również w oddziałach banku znajdujących się w:

  • Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w pokoju 60, prawe skrzydło gmachu (po uprzednim zgłoszeniu się w pokoju 128 – grunty Gminy Miasta Szczecin lub w pokoju 129 – grunty Skarbu Państwa), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
  • Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39/40 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie przypominam, że na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele (kwota uprawniająca do bonifikaty ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w II połowie lutego). Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Dochód miesięczny obliczany jest jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

W celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie bonifikaty należy wypełnić wniosek WZiON-4 i złożyć go w terminie do 1 marca 2018 r. Do wniosku należy dołączyć (przy składaniu wniosku lub w terminie późniejszym) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Jednorazowo udzielona bonifikata nie jest bonifikatą stałą i dotyczy tylko danego roku, w którym składany jest wniosek.

Informuję również, że zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności właściwy organ może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu WZiON-1 wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami należy złożyć do 17 marca 2018 r. włącznie.

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie zmianę:

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) w przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

Wnioski i załączniki w sprawach prowadzonych przez Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 62, okienko 40 lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, bądź nadać pocztą.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami:

pok. 226    II piętro U.M. – 91 42 45 543, 91 42 45 544, 91 43 51 101 – osoby fizyczne,

pok. 227A II piętro U.M. – 91 42 45 551, 91 43 51 198,

pok. 228    II piętro U.M. – 91 42 45 349, 91 42 45 545 – osoby prawne.

Wydział Księgowości:

pok. 128    I piętro U.M. – 91 42 45 389, 91 42 45 390, 91 42 45 392 – grunty Gminy Miasto Szczecin, osoby fizyczne,

pok. 130     I piętro U.M. – 91 42 45 387 – grunty Gminy Miasto Szczecin, osoby prawne,

pok. 129   I piętro U.M. – 91 42 45 406 – grunty Skarbu Państwa, osoby fizyczne i osoby prawne.

udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2018/02/02, odpowiedzialny/a: Prezydent Miasta, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/02/02 11:52:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2018/02/02 11:52:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/02 11:37:24 nowa pozycja