Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 46 z dnia 31 października 2017

NARADA nr 46_2017
w dniu 31 października 2017 r.

Projekty uchwał na sesję RM w dniu 21 listopada 2017

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok
i lata następne,
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021
z perspektywą do 2023 roku
wnosi: p. M. Przepiera, Z-ca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022
z perspektywą do 2023 roku
wnosi: p. M. Przepiera, Z-ca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Kobylanka oraz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka drogi łączącej osiedle Szczecin – Jezierzyce z miejscowością Rekowo, stanowiącego fragment „Szlaku Cysterskiego” o długości ok. 2,672 km wraz z utworzeniem terenu zagospodarowanego turystycznie”
wnosi: p. M. Przepiera, Z-ca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie
wnosi: p. M. Przepiera, Z-ca PM
prezentuje: p. B. Śmiecińska, Dyrektor BNW
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin
lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz
warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Dyrektor WKS
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji”
oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z obiektów
wnosi: p. K. Soska, Z-ca PM
prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2018 r.
wnosi: p. K. Soska, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Ciemniak, Zastępca Dyrektor WSS
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca” w Szczecinie.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Floriana Krygiera” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zwrócono do wnioskodawcy.

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 2” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

14. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Nawacka- Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. P. Szczyrski, Dyrektor BOP
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o użytku „Ba” (tereny przemysłowe) będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szczawiowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/2 z obrębu nr 1075
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Szosa Polska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/70 z obrębu ewidencyjnego nr 3011
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę nr 16/11 z obrębu 4086
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin lokali
w budynkach przy ul. Tomasza Nocznickiego 41, 42 w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz.1119 z dn.08.06.2007 r.).
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin
z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

22. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach
nr 3/20, nr 3/40 z obrębu 2036 (Pogodno 36), położonych w Szczecinie przy ul. Zdrojowej
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży
nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Reduty Ordona
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 9a położonego w budynku przy ul. Stoisława 1 w Szczecinie
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 2a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 21 w Szczecinie
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń stanowiących część lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ulicy Sławomira 7 oficyna, na rzecz ich najemców i określenia wysokości stawki procentowej udzielanej bonifikaty
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego jako skrytka, położonego w budynku przy
ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Jana Długosza 21 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży.
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

29. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie w 2018 roku kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Ciszewska, Zastępca Dyrektora WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

32. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na działce nr 148 z obrębu 2132 na ul. Niepołomickiej
do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Ciszewska, Zastępca Dyrektora WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

33. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Ciszewska, Zastępca Dyrektora WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

34. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w roku 2018
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Ciszewska, Zastępca Dyrektora WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

35. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu miejskich parków, skwerów i zieleńców znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin”
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Ciszewska, Zastępca Dyrektora WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

36. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. D. Matejski, Zastępca Dyrektora WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

37. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Ciszewska, Zastępca Dyrektora WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

38. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. D. Matejski, Zastępca Dyrektora WGKIOŚ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

39. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Psychologiczno
-Pedagogiczne w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie na ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Z-ca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

40. Projekty uchwał deklaratoryjnych w sprawach:

1) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną,
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki
w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 13 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną,
14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. gen. Józefa Bema w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Księdza Jana Twardowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 22, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną,
17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
18) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
19) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 w Szczecinie
w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną,
20) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 11 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
21) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną,
22) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 31, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną,
23) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi Szczecińskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową,
24) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
25) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
26) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
27) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
28) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
29) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
30) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
31) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 46 w Szczecinie
w ośmioletnią szkołę podstawową,
32) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
33) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
34) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
35) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
36) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
37) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 55, wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową,
38) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
39) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
40) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
41) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
42) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
43) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 68 im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
44) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 69 im. mjr Henryka Sucharskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
45) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 71 im. Bogusława X
i Anny Jagiellonki w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
46) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie w ośmioletnią szkołę podstawową,
47) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Szczecinie
w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną,
48) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie
w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną,
49) sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową,
50) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w ośmioletnią sportową szkołę podstawową,
51) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w ośmioletnią ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia,
52) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie, w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną,
53) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej
w Szczecinie, w szkołę podstawową dla dorosłych w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe,
54) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia,
55) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia,
56) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w branżową szkołę
I stopnia,
57) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia,
58) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia,
59) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia,
60) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia,
61) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia,
62) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w branżową szkołę I stopnia,
63) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 14, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie,
w branżową szkołę specjalną I stopnia,
64) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 15, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia,
65) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 im. Jana Pawła II, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia,
66) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Niesłyszących Nr 18, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia,
67) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących Nr 19, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w branżową szkołę specjalną I stopnia,
68) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w szkołę policealną dla dorosłych,
69) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 10, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w szkołę policealną,
70) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w szkołę policealną specjalną,
71) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
72) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy

wnosi: p. K. Soska, Z-ca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 


 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/11/02, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2017/11/02 09:48:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2017/11/02 09:48:26 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2017/11/02 09:21:27 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2017/11/02 09:13:46 nowa pozycja