Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2022 roku

Narada nr 14 z dnia 09 czerwca 2022

NARADA nr 14_2022
z dnia 2 i 9 czerwca 2022 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 28 czerwca 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
wnosi/ prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.
wnosi/ prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”.
wnosi/ prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok – działka nr 3/1 obręb 4063.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały w sprawie powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – ul. Cukrowa” w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

17. Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wzniesienie pomnika pamiętającego postać Heleny Majdaniec na terenie parku miejskiego im. Jana Kasprowicza w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

19. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2022/2023.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
wnosi/ prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie Raportu o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2021 rok.
wnosi / prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: informację przyjęto.
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/07/07, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2022/07/07 14:11:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2022/07/07 14:11:52 nowa pozycja