Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 11 z dnia 04 czerwca 2020

  NARADA nr 11_2020
z dnia 4 czerwca 2020 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 30 czerwca 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20, stanowiącej działkę numer 10/6 z obrębu ewidencyjnego numer 2107
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/7 z obrębu 2046
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej składającej się działek
o numerach 25/6 oraz 25/7 z obrębu ewidencyjnego 3021
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę numer 78/3 z obrębu 0009 Stare Czarnowo
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

6. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

11. Projekt uchwały w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 20 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. M. Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków

12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Jodłowa” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Kolonistów 2” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

15. Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie (działka nr 28 obr. 2035, część działki nr 22 obr. 2035, część działki nr 8/16 obr. 2035)
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. E. Głowacka, Zastępca Dyrektora WUIAB

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta


decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Informacje Prezydenta Miasta:


1. Informacja w sprawie SPP
wnosi/prezentuje: P. Wachowicz – Dyrektor BPM
decyzja: informację przyjęto

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie wzniesienia pomnika pn: „Ściana pamięci” w miejscu gdzie znajdował się dawny cmentarz żydowski przy ul. Tczewskiej
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę

2. Stanowisko w sprawie wniosku Gminy Police o zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin tj. działki nr 4/1 i 4/2 obr. 2003, z przeznaczeniem na cele publiczne (art. 13 ust. 2 w zw. z art. 6 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. budowa i utrzymywanie szkół publicznych)
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Prezydent Miasta nie wyraża zgody na zbycie nieruchomości

3. Stanowisko w sprawie umorzenia/zmniejszenia obowiązku uiszczania miesięcznych rat opłaty za udostępnienie obiektu Netto Arena dokonywanej przez Koncesjonariusza – Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. na podstawie art. 3 ust. 8 umowy koncesji na usługi WS -II.4223.6.2014.ŁW
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS
decyzja: przekazano do dalszej analizy

4. Stanowisko w sprawie terminu powołania Szczecińskiego Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca Prezydenta Miasta
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: przekazano do dalszej analizy
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2020/06/15, odpowiedzialny/a: Adrianna Brodowicz, wprowadził/a: Adrianna Brodowicz, dnia: 2020/06/15 13:11:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Brodowicz 2020/06/15 13:11:09 nowa pozycja