Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 4 z dnia 05 marca 2020

NARADA nr 04_2020
z dnia 05 marca 2020 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 24 marca 2020 r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 47 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Dyrektor BMKZ

2. Projekt uchwały w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Dyrektor BMKZ

3. Projekt uchwały w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Dyrektor BMKZ

4. Projekt uchwały w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Niemierzyńskiej 21, 21a w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Dyrektor BMKZ

5. Projekt uchwały w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Dyrektor BMKZ

6. Projekt uchwały w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Dyrektor BMKZ

7. Projekt uchwały w sprawie przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Dębowski, Dyrektor BMKZ

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. W. Wnuk, Dyrektor BGM

9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

10. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

11. Projekt uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

12. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 43/100 części w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 28 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 4/32 części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w Szczecinie przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli lokalu
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZION

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14b
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZION

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ułańskiej 12a, stanowiącej działkę numer 30/2 z obrębu ewidencyjnego numer 3095
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. S. Jakubik - Podolska, Zastępca Dyrektora WZION

18. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS

20. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie,
w internat
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

21. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w placówkach zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

22. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Szczecinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

23. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie w Technikum Morskim i Politechnicznym w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, oddziału przygotowania wojskowego
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

25. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

26. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024.
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

28. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP


decyzja: ww. projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM


Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie planowanej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP
decyzja: Prezydent przyjął założenia związane z tworzonym projektem planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wstępnie zaakceptował zaproponowane lokalizacje stacji ładowania oraz przyjęte szacunki ilościowe. Uzgodniono aspekty proceduralne związane z udostępnieniem nieruchomości operatorom systemu dystrybucyjnego oraz oznakowaniem stacji ładowania samochodów elektrycznych.

2. Stanowisko w sprawie wskazania samorządowej instytucji kultury DK 13 Muz, jako dzierżawcy Willi Lentza w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM
decyzja: stanowisko przyjęto

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie programów mieszkaniowych
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN
decyzja: informację przyjęto


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2020/03/20, odpowiedzialny/a: Marta Braun, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2020/03/20 13:59:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2020/03/20 13:59:01 nowa pozycja