Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2020 roku

Narada nr 22 z dnia 09 listopada 2020

NARADA nr 22_2020
z dnia 9 listopada 2020 r.


Projekty uchwał na sesję w dniu 24.11.2020 r.


1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: I. Bobrek, Dyrektor WZFM

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: I. Bobrek, Dyrektor WZFM

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM 
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM 
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM 
prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS

6. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM 
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM 
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2021 r.
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM 
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna 
– Andrzeja Struga” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM 
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM 
prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Świętej Królowej Jadwigi Andegaweńskiej
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM 
prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta

12. Projekt uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. A. Kieszkowska, Dyrektor WOŚR

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. A. Kieszkowska, Dyrektor WOŚR

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezbudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 10
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Bulwar Gdański 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/7 z obrębu 1086
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31 oraz udzielenia bonifikaty
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Srebrnej 16a, stanowiącej działkę nr 6/2 o pow. 0,0388 ha, obr. 4174
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

20. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM 
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

21. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM 
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM 
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM 
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

24. Projekt w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM 
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

25. Projekt uchwały ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze 

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o. 
wnosi / prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

27. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK / p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL

28. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK / p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL


decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM


29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Stanisława Noakowskiego 64, stanowiącej działkę nr 2/1 o pow. 0,3182 ha, obr. 2148
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: przekazano do dalszej analizy 


Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji pt. „Szczecin – miasto wolne od dyskryminacji”.
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
decyzja: Prezydent Miasta przyjmuje i przedkłada Radzie Miasta Szczecin deklarację pt. „Szczecin – miasto wolne od dyskryminacji” oraz akceptuje przedstawiany plan działań miasta, których celem jest zabezpieczenie relacji miasta z osobami, instytucjami, podmiotami zajmującymi problematyką równościową 

2. Stanowisko w sprawie wysokości opłaty umownej za ustalenie nowego dwuletniego terminu zakończenia zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kurkowej, stanowiącej działkę nr 40/7 z obrębu1037, o powierzchni 0,3000 ha, której użytkownikiem wieczystym jest Neptun Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował wariant II, wskazujący na ustalenie opłaty umownej za nowy dwuletni termin zakończenia zabudowy ww. nieruchomości gruntowej 

3. Stanowisko w sprawie zawarcia ugody pozasądowej w sprawie zmniejszenia kar umownych 
z tytułu niezabudowania w terminie nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecnie przy 
ul. Żniwnej 48 i Żniwnej (działki nr 1/1 i 1/4 z obrębu 2054)
wnosi: p. R. Słoka, Sekretarz Miasta
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował wariant I, tj. wyraził zgodę na zawarcie ugody pozasądowej

4. Stanowisko w sprawie zmiany terminu powołania Szczecińskiego Centrum Usług Wspólnych oraz przedłożenia projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie utworzenia nowej jednostki budżetowej Szczecińskie Centrum Usług Wspólnych oraz nadania jej statutu
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOŚ
decyzja: Prezydent Miasta zaakceptował zmianę terminu powołania Szczecińskiego Centrum Usług Wspólnych


Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie aktualizacji planu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS
decyzja: informację przyjęto


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2020/11/18, odpowiedzialny/a: Adrianna Brodowicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2020/11/18 09:47:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2020/11/18 09:47:16 nowa pozycja