Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu

aparat fotograficnzy CERTO Super Dolina II z obiektywem CARL ZEISS JENA 2,8/50


Opis

Aparat fotograficzny CERTO Super Dolina II z obiektywem CARL ZEISS JENA 2,8/50 w futerale.

Wymaga naprawy - problem z migawką.

Certo 1
Certo 2
Cena oszacowana:
100.00
Cena wywołania
40.00
Warunki sprzedaży

Zawarte są w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 275/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania dotyczących nabycia spadku przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa

.


KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
- SPRAWY ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ RUCHOMOŚCI

W DRODZE PUBLICZNEJ: LICYTACJI, SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI,

PRZETARGU, AUKCJI LUB ZAPROSZENIA DO ROKOWAŃ

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach, które wynikają z przepisów prawa. Przetwarzane będą tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej RODO.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

 

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin
z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Infolinia urzędu:  91 424 5000.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z IOD poprzez email iod@um.szczecin.plDo kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Wydziałem Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin nr tel: 91 424 5799 (sekretariat).

 

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

 

Przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin następuje w celu realizacji zadań publicznych. Dane osobowe pozyskiwane przy sprzedaży ruchomości w przypadku uczestnictwa wpublicznej: licytacji, sprzedaży z wolnej ręki, przetargu, aukcji czy zaproszenia do rokowań – pozyskiwane są zgodnie z art. 13 RODO tj. zbieranie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

·             dobrowolnego uczestnictwa w publicznej: licytacji, sprzedaży z wolnej ręki, przetargu, aukcji, zaproszenia do rokowań;

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

·             przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

·             przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985  r. o drogach publicznych;

·             przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;

·             przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych;

·             przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

·             art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

·             art. 6 ust. 1 lit. e RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu i nr PESEL, jest niezbędne do zrealizowania sprawy. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.

W pozostałym zakresie (nr telefonu, adres e-mail) podanie danych jest dobrowolne, lecz znacząco ułatwiające kontakt z Panią/Panem.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywaneprzez okres niezbędny do realizacji celów dla którego zostały zebrane, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (wieczyste) oraz ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowychmogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

Pani/ Pana prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawazwiązane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.           prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;

2.           prawo sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;

3.           prawo do usunięcia danych - art. 17 RODO;

4.           prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO.

 

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych należy skontaktować się z Wydziałem Egzekucji Administracyjnej.

 


 

  

Kategorie ruchomości
sprzęt fotograficzny
Jednostka odpowiedzialna
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Telefon kontaktowy
91 4245911
Ruchomość sprzedana
Nie
Data sprzedaży
1900/01/01
udostępnił:
Biuro Spadków i Mienia Skarby Państwa, wytworzono:
2023/09/11, odpowiedzialny/a:
Katarzyna Jurczak, wprowadził/a:
Izabela Antonik, dnia:
2023/10/04 13:01:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabela Antonik 2023/10/04 13:01:49 modyfikacja wartości
Izabela Antonik 2023/10/04 12:54:40 modyfikacja wartości
Magdalena Furmańska 2023/10/03 13:23:43 modyfikacja wartości
Magdalena Furmańska 2023/10/03 13:23:20 modyfikacja wartości
Marika Molenda 2023/09/14 13:04:18 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2023/09/14 12:22:26 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2023/09/11 14:10:46 nowa pozycja