Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu

Urządzenie wielofunkcyjne HP


Opis

Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 1516

sprawne, z śladami użytkowania

 

Funkcje: drukarki, kopiarki i skanera

Urządzenie wyposażone w złącze USB 2.0., kompatybilne z systemami Mac i Windows, umożliwia pracę z prędkością (w trybie ISO 7 str./min w kolorze.

Urządzenie HP.1
Urządzenie HP.2
Urządzenie HP.3
Urządzenie HP.4
Urządzenie HP.5
Cena oszacowana:
40.00
Cena wywołania
40.00
Rodzaj sprzedaży
aukcja I
Warunki sprzedaży

Zawarte w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 275/20 z dnia 29 maja 2020 r.

Prawo własności ruchomości w drodze aukcji nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

Cenę należy uiścić przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin, niezwłocznie po udzieleniu przybicia, nie później niż do godz. 1500 dnia, w którym odbywa się aukcja.

Gmina Miasto Szczecin w przypadku nabycia ruchomości zastrzega odbiór osobisty przez nabywcę w terminie 7 dni od dnia aukcji.                  

Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i wady ukryte sprzedawanych ruchomości oraz zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży w drodze aukcji bez podania przyczyny.

Jeżeli aukcja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, drugi termin aukcji wyznacza się na dzień 20.06.2023 r. o godz. 1000, w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, hol przed salą ślubów (lewe skrzydło gmachu Urzędu Miasta – parter)

Kwota oszacowania: 40,00 zł

Kwota wywołania: 30,00 zł

MInimalna wysokość postąpienia :2,00 zł

Jeżeli aukcja w drugim terminie nie dojdzie do skutku, trzeci termin aukcji wyznacza się na dzień 21.06.2023 r. o godz. 1000, w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, hol przed salą ślubów (lewe skrzydło gmachu Urzędu Miasta – parter)

Kwota oszacowania: 40,00 zł

Kwota wywołania: 25,00 zł

MInimalna wysokość postąpienia: 2,00 zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
- SPRAWY ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ RUCHOMOŚCI

W DRODZE PUBLICZNEJ: LICYTACJI, SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI,

PRZETARGU, AUKCJI LUB ZAPROSZENIA DO ROKOWAŃ

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach, które wynikają z przepisów prawa. Przetwarzane będą tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej RODO.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

 

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin
z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Infolinia urzędu:  91 424 5000.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z IOD poprzez email iod@um.szczecin.plDo kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Wydziałem Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin nr tel: 91 424 5799 (sekretariat).

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

 

Przetwarzanie danych osobowych w Wydziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin następuje w celu realizacji zadań publicznych. Dane osobowe pozyskiwane przy sprzedaży ruchomości w przypadku uczestnictwa wpublicznej: licytacji, sprzedaży z wolnej ręki, przetargu, aukcji czy zaproszenia do rokowań – pozyskiwane są zgodnie z art. 13 RODO tj. zbieranie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

·             dobrowolnego uczestnictwa w publicznej: licytacji, sprzedaży z wolnej ręki, przetargu, aukcji, zaproszenia do rokowań;

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

·             przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

·             przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985  r. o drogach publicznych;

·             przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;

·             przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych;

·             przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

·             art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

·             art. 6 ust. 1 lit. e RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu i nr PESEL, jest niezbędne do zrealizowania sprawy. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.

W pozostałym zakresie (nr telefonu, adres e-mail) podanie danych jest dobrowolne, lecz znacząco ułatwiające kontakt z Panią/Panem.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywaneprzez okres niezbędny do realizacji celów dla którego zostały zebrane, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (wieczyste) oraz ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowychmogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.

Pani/ Pana prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawazwiązane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.           prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;

2.           prawo sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;

3.           prawo do usunięcia danych - art. 17 RODO;

4.           prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych należy skontaktować się z Wydziałem Egzekucji Administracyjnej.


 

 

 

 

 

Termin i miejsce sprzedaży
19.06.2023 r. godz. 11:00 w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, hol przed salą ślubów (lewe skrzydło gmachu Urzędu Miasta – parter)
Termin i miejsce oglądu
19.06.2023 r.o godz. 10:00 w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, hol przed salą ślubów (lewe skrzydło gmachu Urzędu Miasta – parter)
Kategorie ruchomości
pozostałe
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Egzekucji Administracyjnej, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Telefon kontaktowy
91 42 45 809
Ruchomość sprzedana
Nie
Data sprzedaży
1900/01/01
udostępnił:
Wydział Egzekucji Administracyjnej, wytworzono:
2023/05/04, odpowiedzialny/a:
Dariusz Gąsior, wprowadził/a:
Marika Molenda, dnia:
2023/05/26 13:41:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Molenda 2023/05/26 13:41:08 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2023/05/08 10:58:05 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2023/05/04 12:49:55 nowa pozycja