Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2018 roku

Narada nr 11 z dnia 06 czerwca 2018

NARADA nr 11_2018

w dniu 06 czerwca 2018 r.

 

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 26 czerwca 2018

 

1.Projekt Uchwały, w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona  środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Matejski  – Zastępca Dyrektora WGKiOś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Matejski  – Zastępca Dyrektora WGKiOś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

3.Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Szotkowska, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Szotkowska, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

5.Projekt Uchwały, w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Dyrektor BMKZ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

6.Projekt Uchwały, w sprawie likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. I. Potrykus – Zastępca Dyrektora WOś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. I. Potrykus – Zastępca Dyrektora WOś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. I. Potrykus – Zastępca Dyrektora WOś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

9.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. I. Potrykus – Zastępca Dyrektora WOś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Narożna -  Kierownik w WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki”

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Narożna -  Kierownik w WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Narożna -  Kierownik w WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

13.Projekt uchwały, zmieniający uchwałę, w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Narożna -  Kierownik w WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

14.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad Sesji RM

 

Informacje:

 

1.Wniosek  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do kolejnej edycji konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Nr naboru: RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18)

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Narożna -  Kierownik w WSS

decyzja: Prezydent wyraża zgodę na przystąpienie GMS do kolejnej edycji konkursu.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/06/12, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2018/06/12 09:37:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2018/06/12 09:37:12 nowa pozycja