Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2016 roku

Narada nr 1 z dnia 07 stycznia 2016

NARADA nr  01_2016

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 07 stycznia 2016 r.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta, w dniu 26 stycznia 2016 r.

 

1. Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miasta Nr 324/15 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. K. Gajewski – Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży

nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szerokiej

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. K. Gajewski – Dyrektor WMiRSPN

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej na Osiedlu Majowe -Kijewo stanowiącej działkę nr 7 z obrębu 4066.

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. M. Latkowska – Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto Nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (ul. Czwartaków i Wiśniowa)

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. M. Latkowska – Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 99/4 z obr. 4010

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. M. Latkowska – Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego   w rejonie ulicy Ostrowskiej, stanowiącego działki nr: 16/5 o pow. 0,3724 ha, 16/6 o pow. 0,3404 ha, 16/7 o pow. 0,3403 ha, 16/11 o pow. 0,8265 ha, obręb 3030.

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. M. Latkowska – Dyrektor WZiON

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

7. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej

wnosi: p. M. Kądziołka – Zastępca PM

prezentuje:  p. P. Adamczyk – Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2018”

wnosi: p. K. Soska – Zastępca PM

prezentuje:  p. Jacek Cerebież- Tarabicki – Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia tych kryteriów.

wnosi: p. K. Soska – Zastępca PM

prezentuje:  p. L. Rożek – Główny Specjalista WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin

wnosi: p. K. Soska – Zastępca PM

prezentuje:  p. A. Grabowska  – Zastępca Dyrektora WOŚ

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości

wnosi: p. K. Soska – Zastępca PM

prezentuje:  p. A. Stankiewicz – Dyrektor WK

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

14. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast Polskich.

wnosi: p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

prezentuje:  p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

15. Projekt uchwały  w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast i Gmin Morskich.

wnosi: p. R.Słoka – Sekretarz Miasta

prezentuje:  p. G.Łubian – Dyrektor WO

decyzja: nie wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

16. Projekt uchwały  w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Union of the Baltic Cities (Związek Miast Bałtyckich) .

wnosi: p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

prezentuje:  p. R. Słoka – Sekretarz Miasta

decyzja: wprowadzono do porządku obrad sesji RM

 

17. Informacja, w sprawie stanu przygotowania obywatelskiego projektu uchwały określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie budowy nowego stadionu na terenie Miasta Szczecina

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto. (nagranie z sesji).

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko, w sprawie stanowisk Szczecińskiej Rady działalności Pożytku Publicznego nr 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

           

decyzja:

1: Prezydent Miasta Szczecin popiera stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 1/2015 w sprawie zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

2: Prezydent Miasta Szczecin popiera stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 2/2015, w sprawie przeprowadzenia remontu w budynku, przy ul. Dworcowej 19 wraz z zainstalowaniem windy osobowej.

3: Prezydent Miasta Szczecin popiera/nie popiera stanowiska Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 3/2015 w sprawie umożliwienia organizacjom pozarządowym pozyskiwania funduszy w formie dotacji inwestycyjnych.

4: Prezydent Miasta Szczecin popiera/nie popiera stanowiska Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 4/2015 w sprawie zlecania zadań organizacjom pozarządowym          w układzie wieloletnim.

 

2.Stanowisko, w sprawie pisma przedstawicieli Samorządowych RO, wyrażającego zaniepokojenie wykluczeniem z dyskusji o mieście oraz mieszkańcach, jak również deprecjonowaniem roli RO w społeczeństwie obywatelskim (…)

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

decyzja: Prezydent podtrzymuje obowiązujący podział RO.

 

Informacje:

 

1. Informacja, w sprawie:

* wniosku p. Sz. Osowskiego oraz p. B. Wilka z Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska”, (…) uchylnie w całości wskazanych aktów prawnych:

- Zarządzenia Nr 193/15 Prezydenta Miasta Szczecin, z dnia 15 maja 2015 r., w sprawie przeprowadzenia na terenie miast szczecin konsultacji społecznych, dotyczących SBO na 2016 rok;

- Zarządzenia Nr 366/15 Prezydenta Miasta Szczecin, z dnia 30 września 2015 r., zmieniającego zarządzeni, w sprawie przeprowadzenia na terenie miast szczecin konsultacji społecznych, dotyczących SBO na 2016 rok;

* propozycji p. P. Szczyrskiego, Dyrektora BOP, w sprawie zmiany formuły SBO, z trybu konsultacji społecznych, na autorski program GMS, w sprawie Szczecińskiego Budżetu Partycypacyjnego

wnosi: p. Krzysztof Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. Paweł Szczyrski, Dyrektor BOP

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie budowy nowej szkoły na Warszewie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Grabowska, Zastępca Dyrektora WOś

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie negocjacji z PSE, w zakresie służebności przesyłu.

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Krzysztof Gajewski  –Dyrektor WMiRSPN

decyzja: Informację przyjęto.

 

4.Informacja, w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Walecznych 23, w Szczecinie

wnosi: p. Mariusz Kądziołka – Zastępca Prezydenta Miasta

prezentuje: p. Maria Latkowska  –Dyrektor WZiON

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie stanu wykonania inwestycji unijnych

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. Iwona Bobrek, Dyrektor WZFM/ p. R. Księżopolski

decyzja: Informację przyjęto.

 

6.Informacja, w sprawie kodeksu dobrych praktyk, współpracy grupy podmiotów samorządowych GMS

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

7.Informacja, w spawie nieruchomości położonej przy ul. Walecznych 23, w Szczecinie

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

8.Informacja, w spawie harmonogramu narad PM

wnosi: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. Piotr Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2016/01/12, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2016/01/12 13:30:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2016/01/12 13:30:32 nowa pozycja