Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 8 z dnia 09 maja 2019

NARADA nr 08_2019
z dnia 9 maja 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 28 maja 2019 r.


1. Projekt uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Kupis, Dyrektor WS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. A. Stankiewicz, Dyrektor WK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie”
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10. Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie"
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach naboru konkursowego RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

14. Projekt w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

15. Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

16. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin
wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM
prezentuje: p. K. Bogusławska, Dyrektor WZP
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

18. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

 

Stanowiska

1. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM
prezentuje: p. J. Bondar, Architekt Miasta
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na ul. Piłsudskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Rodła.

2. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie realizacji porozumienia z dnia 10 października 2013 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Stowarzyszeniem Lokatorów Budynku przy ul. Kablowej 10 w Szczecinie
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant II tj. wypowiedzenie porozumienia, w przypadku potwierdzenia naruszenia przez Stowarzyszenie jego warunków, po uprzednim przeprowadzeniu przez ZBILK akcji informacyjnej o możliwościach uzyskania lokalu komunalnego.


3. Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zagospodarowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Strzałowskiej 16, stanowiącej działkę nr 5/25 z obrębu 3091 Szczecin Nad Odrą 91
wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Dyrektor WMIRSPN
decyzja: Prezydent Miasta wyraża zgodę na wariant I tj. sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową wraz z budynkami posadowionymi na gruncie, stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin.

 


Informacje:

1. Informacja w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych tzw. MDR-ów
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Dyrektor WKS
decyzja: informację przyjęto

2. Informacja w sprawie nieruchomości zabudowanej przy al. Wojska Polskiego 95
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: informację przyjęto

3. Informacja w sprawie projektu zarządzenia dot. działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną
wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM
prezentuje: p. M. Kowalski, Zastępca Dyrektora WSS
decyzja: informację przyjęto

4. Informacja w sprawie stanu przygotowania Raportu o stanie gminy
wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM
decyzja: informację przyjęto


udostępnił: bpm, wytworzono: 2019/05/31, odpowiedzialny/a: Katarzyna Konieczna, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2019/05/31 08:47:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2019/05/31 08:47:45 nowa pozycja