Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 1Szczecin, 02.11.2018 r.


Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nr sprawy: MJOG-ZP.171.13.2018.MK
Nr pisma: MJOG-ZP.171.13.1.2018.MK
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowych krzeseł obrotowych”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W rozdziale V pkt 4 ppkt 2 SIWZ usuwa się lit. k) o treści:

„k) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu protokołu oceny ergonomicznej tapicerki, zgodnie z pkt II ppkt 7 załącznika 4 do siwz.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne ww. oświadczenie.”

2. W załączniku nr 4 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w pkt II usuwa się ppkt 7 o treści:

„7. Protokół oceny ergonomicznej tapicerki.”

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert do dnia 08.11.2018r. Ilekroć w SIWZ występuje data 06.11.2018r. zastępuje się ją datą 08.11.2018r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.
 


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2018/11/02, odpowiedzialny/a: andrzej sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2018/11/02 13:36:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2018/11/02 13:36:02 nowa pozycja