Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 8


 

 

 

Szczecin, dn. 12.10.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.202.19.2018.PR

Znak sprawy: BZP/69/18

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naRemont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 1. Zamawiający modyfikuje:

1) zapis pkt 1 rozdziału VII siwz, otrzymuje on następujące brzmienie:

  „1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 31 lipca 2019 r., przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do siedmiu dni od dnia 01 marca 2019 r.”

 2) Zamawiający modyfikuje pkt 3 ust. 1 § 7 wzoru umowy – załącznik nr 4 do siwz, otrzymuje on następujące brzmienie:

 „3) protokolarne przekazane Wykonawcy terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia 01 marca 2019 r.

3) Zamawiający modyfikuje ust. 1 § 8 wzoru umowy – załącznik nr 4 do siwz, otrzymuje on następujące brzmienie:

             „1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 31 lipca 2019 r., przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do siedmiu dni od dnia 01 marca 2019 r.”

2. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 24.10.2018 r. Ilekroć w SIWZ występuje data 16.10.2018 r. zastępuje się ją datą 24.10.2018r. (pierwotny termin otwarcia 23.07.2018 r.).

 Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/10/12, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Paulina Robaczyńska, dnia: 2018/10/12 12:46:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Robaczyńska 2018/10/12 12:46:28 nowa pozycja