Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zestaw pytań wraz z odpowiedziami


Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.pl

 

 

Szczecin 2019-01-28 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271.205.4.2018.AK

Znak sprawy: BZP/145/18

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Opracowanie analiz dotyczących lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin wraz z rekomendacjami w zakresie gospodarowania lokalami – w ramach projektu pilotażowego pn. ,,Wstąp do Śródmieścia”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie nr 1

Jeżeli Państwo posiadają takie informacje to uprzejmie prosimy o podanie, ile na przedmiotowym obszarze znajduje się lokali użytkowych ogółem lub samych lokali miejskich.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na przedmiotowym obszarze znajduje się 610 lokali użytkowych ogółem (stan na dzień 20.09.2018 r.).

Pytanie nr 2

Zauważyliśmy rozbieżność w kwestii wymagań co do doświadczenia kierownika zespołu wskazanych w SIWZ i formularzu ofertowym. W SIWZ jest wskazanie usługi „polegającej na opracowaniu analizy/ekspertyzy/opracowania/badania w zakresie rynku nieruchomości lokali użytkowych dotyczące miasta o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 50.000”. Z kolei w formularzu ofertowym „polegającą na wykonaniu koncepcji programowo-przestrzennej lub opracowania konkursowego w gminach miejskich”. Prosimy o potwierdzenie, że wiążące są wymagania dotyczące doświadczenia kierownika zespołu wskazane w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wiążące są zapisy SIWZ.

Zamawiający dokonał już niezbędnej modyfikacji załącznika nr 1 – Formularz oferty w powyższym zakresie w dniu 25.01.2019 r.

 

 

 

                                                                                                          

 


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publcznych, wytworzono: 2019/01/28, odpowiedzialny/a: Agnieszka Kosmala, wprowadził/a: Agnieszka Kosmala, dnia: 2019/01/28 10:27:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Kosmala 2019/01/28 10:27:43 nowa pozycja