Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia siwz nr 1


 

 

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 43 51 109, fax. +4891 42 45 805
zamowienia@mjog.szczecin.pl

 

Szczecin 22.10.2019 r.

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.16.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.16.3.2019.MK

Dotyczy:         Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.

 

Pytanie 2

§ 2, ust. 2 Umowy - czy Zamawiający zgodzi się zgłaszać uszkodzenia i awarie telefonicznie tylko na wskazaną przez wykonawcę Infolinię? Wykonawca informuje, że w kanale telefonicznym może zapewnić najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie a ponadto Doradca telefoniczny może już przez telefon załatwić sprawę Zamawiającego, co w mniemaniu Wykonawcy zwiększy zadowolenie Zamawiającego z obsługi.

Ponadto Wykonawca tylko w tym kanale kontaktu może zagwarantować bezzwłoczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia SMS-em. Wszystkie rozmowy z Doradcami są nagrywane i w razie reklamacji odsłuchiwane, dlatego Zamawiający może mieć pewność prawidłowego przyjęcia jego zgłoszenia.

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z przesyłania zgłoszeń awarii e-mailem. Wykonawca w e-mailu może nie otrzymać wystarczającej ilości informacji aby mógł ustalić źródło problemu a to może znacznie wydłużyć czas realizacji zgłoszenia. Doradca będzie musiał skontaktować się z osobą Zgłaszającą co może okazać się niemożliwe. Tylko zgłoszenie na Infolinię i odpowiedź na pytania zadane przez Doradcę umożliwią ustalenie źródła problemu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww sposób?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie 3

§ 3, ust. 3 oraz § 7 Umowy - prosimy o potwierdzenie i modyfikację, iż to Zamawiający jest podmiotem odpowiedzialnym za kontrolowanie czy kwota brutto tego zadania jest wyczerpana i powiadomi Wykonawcę o ryzyku wykorzystania ww. kwoty z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej 1 okres rozliczeniowy?

Ponadto, czy z chwilą wyczerpania kwoty określone w Umowie (również w trakcie trwania okresu rozliczeniowego) Wykonawca ma zaprzestać świadczenia usług?

Odpowiedź

Zamawiający będzie kontrolował poziom wykorzystania kwoty brutto umowy. W przypadku jej wykorzystania umowa wygaśnie, z zastrzeżeniem §6 ust. 16 ogólnych warunków umowy, stanowiących załącznik nr 5 do siwz

 

Pytanie 4

Rozdział XV OPZ, pkt 3.18 SIWZ - Wymogi Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia: „Płatność faktury w terminie 28 dni od daty przekazania faktury Zamawiającemu (Płatnikowi), z zastrzeżeniem postanowień ogólnych warunków umowy oraz § 8 ust. 1 umowy „Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 28 dni od daty licząc od dnia przekazania faktury Zamawiającemu (Płatnikowi)” - Wykonawca wskazuje, że w ramach wynagrodzenia pobierane są opłaty z tytułu świadczonej usługi - ceny jednostkowe wskazane w § 6, ust. 1 obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 – 15 niniejszego paragrafu i obejmują wszystkie elementy usługi telekomunikacyjnej, wyszczególnione w § 1 umowy oraz wskazane w SIWZ , które co do zasady pobierane są w wysokości stałej „z góry”. Z tego względu z punktu widzenia Wykonawcy, zasadnym jest zastąpienie wyrazu „przekazania” wyrazem „wystawienia”. Wykonawca wskazuje na możliwość uzupełnienia zapisu poprzez wskazanie, że termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy ja w terminie 7 dni od daty wystawienia.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww sposób?

Odpowiedź

Zamawiający w powyższym zakresie dokona modyfikacji siwz.

 

Pytanie 5

§ 8, ust 3 „Dniem uregulowania płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego (Płatnika).” - należy zauważyć, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dnia 4 stycznia 1995r. sygn. CZP 164/94) w myśl, których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (to Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian. Reguła określona
w art. 454 kc, do którego odwołał się Sąd Najwyższy w powoływanym przez wykonawcę orzeczeniu, ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy strony przedmiotowej kwestii nie oznaczą (nie uregulują) w umowie.

 

Pytanie 6

Zamawiający w § 11 Umowy przewidział obciążenie Wykonawcy karami umownymi za „opóźnienia” w realizacji poszczególnych postanowień umownych. Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie wyrażenia ,,opóźnienie” wyrażeniem ,,zwłoka”. Opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, natomiast „zwłoka” to kwalifikowane opóźnienie, którego dopuszcza się, tylko ten podmiot, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych. Zatem uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż wykonawca będzie obciążony dotkliwymi sankcjami w postaci kar umownych
i odstąpienia od umowy nawet w sytuacji, gdyby wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww sposób?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie 7

Wykonawca wobec treści postanowień § 11, ust 2, 3, 4, 5, 6 umowy zwraca się o uzupełnienie postanowień § 7 Umowy o zapis, zgodnie z którym: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7, ust 2, 3, 4, 5, 6 umowy nie przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”?

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przewidział liczny katalog kar umownych, w ocenie Wykonawcy wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia pełne rozeznanie i oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.Gdyby Zamawiający nie uwzględnił i w konsekwencji nie ograniczył całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej  wysokości 20 % wartości Umowy brutto, Wykonawca wskazuje, że zasadnym będzie wskazanie i rozważenie innej wartości procentowej. W ocenie Wykonawcy kary służą zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, jednak nie powinny być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww sposób?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie 8

W treści postanowień § 11, ust. 11 umowy Zamawiający wskazał „Naliczone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych” - czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ww regulacji, poprzez wskazanie, że „łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy”? Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej odszkodowania umożliwia Wykonawcy oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie 9

W związku z treścią § 11, ust 13 umowy „Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.” - w celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Wykonawca wnosi o modyfikację treści poprzez przyjęcie, że „zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej”. Utrzymywanie postanowień umownych umożliwiających potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje bowiem możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar. Jednocześnie wskazać należy, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązanie nastąpiło z winy Wykonawcy co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania ustaleń z analizy powodów naliczenia kary.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów i uwzględnienie informacji, że naliczenia kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U.  poz. 284).  Podstawą naliczenia kary umownej stanowią dokumenty wystawione przez Zamawiającego, zawierające specyfikację obciążenia wraz ze wskazaniem terminu płatności.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww sposób?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 473 § 1 kc, dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Powyższa regulacja oznacza, że na mocy umowy, dłużnik może przyjąć na siebie zobowiązanie do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania także w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będzie następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Za jak najbardziej dopuszczalną, na tle wspomnianych przepisów, uznać należy więc sytuację, w której kara umowna lub odszkodowanie za nienależyte wykonanie zawartej umowy będzie przysługiwać Zamawiającemu jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie następstwem innych okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie/zaniechanie Wykonawcy. Dodatkowo, zapisy umowy pozwalające na potrącanie kar umownych z należności przysługujących Wykonawcom są powszechnie stosowane, w szczególności w umowach zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe Zamawiający wyjaśnia,
że o ile wystąpią okoliczności uzasadniające obciążenie Wykonawcy karą umowną, kara umowna zostanie Wykonawcy naliczona, a jej zapłata będzie mogła mieć miejsce w drodze potrącenia z należności Wykonawcy, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 

Pytanie 10

Rozdział XV OPZ, pkt 7.1 SIWZ - Dodatkowe wymagania Zamawiającego - prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wymaganie w zakresie czasu reakcji na miejscu nie dłuższym niż 4 godziny dotyczy sytuacji, gdy taka reakcja jest konieczna. Nie wszystkie awarie wymagają stawienia się serwisanta w miejscu świadczenia usługi. Czy Zamawiający potwierdza powyższy sposób rozumienia SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wymaganie w zakresie czasu reakcji na miejscu nie dłuższym niż 4 godziny dotyczy tylko sytuacji, gdy taka reakcja będzie konieczna.


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/10/22, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/10/22 12:44:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/10/22 12:44:08 nowa pozycja