Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści siwz nr 3 i modyfikacja nr 3


 

Szczecin 25.03.2020 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.1.2020.MK
Nr pisma: MJOG-ZP.171.1.3.2020.MK
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r.”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „siwz”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie.
 

Pytanie 1
W dniu 20.03.2020r dokonali Państwo modyfikacji SIWZ powyższego postępowania w odpowiedzi na zapytanie cyt. "W myśl ogólnie przyjętych zasad o uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania produktów i podmiotów, wnioskujemy o zmianę zapisów specyfikacji, wymagających załączenia do oferty wyłącznie dla materiałów równoważnych, indywidualnych raportów testów dla każdego produktu osobno, wg norm ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 24712 , przeprowadzonych przez producenta lub niezależny od producenta, uprawniony podmiot kontrolny i zastąpienie tego zapisu wymogiem przedstawienia "Deklaracji Zgodności Producenta" wydanej przez producenta materiałów równoważnych.". Proszę o doprecyzowanie czym wg Zamawiającego jest powyższa deklaracja zgodności? Zgodność produktu z czym ma ona wykazywać? Z Normą ISO, z Dyrektywą Unijną? Na podstawie czego producent deklaruje ową zgodność? Zmiana ta jest nie jest zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania produktów i podmiotów, wręcz przeciwnie. Z tego względu wnioskuję o jej usunięcie.

Odpowiedź
Deklaracja zgodności producenta ma potwierdzać, że wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych (wkładów z atramentem i z tonerem), jako równoważnych w stosunku do materiałów zalecanych przez producentów sprzętu (oryginałów), mierzona zgodnie
z normami ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych – jest co najmniej taka jak materiału zalecanego przez producentów sprzętu (oryginalnego).

Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w następującym zakresie:

1. W rozdziale V siwz pkt 5 ppkt 3.1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowane produkty równoważne standardów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem, mierzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych – co najmniej takich jak materiałów zalecanych przez producentów sprzętu (oryginalnych).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie”

2. W rozdziale V siwz pkt 6 ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) W przypadku składania oferty na część I - informacje o numerze (lub nazwie) raportu
z testów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem przeprowadzonych zgodnie
z normami: - ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych lub informacje o posiadaniu przez produkt równoważny deklaracji zgodności producenta rozumianej jako dokument potwierdzający, że wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych (wkładów z atramentem i z tonerem), jako równoważnych w stosunku do materiałów zalecanych przez producentów sprzętu (oryginałów), mierzona zgodnie z normami ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych – jest co najmniej taka jak materiału zalecanego przez producentów sprzętu (oryginalnego), w każdej pozycji, w której Wykonawca oferuje produkt równoważny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz,
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.”

3. W załączniku nr 4a do siwz – wzór umowy dla części I §5 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnioną wątpliwość dotyczącą zgodności materiału równoważnego z umową, uprawniony jest do wezwania Wykonawcy, do dostarczenia Zamawiającemu:
1) certyfikatów dla producentów materiałów równoważnych:
 jakościowego ISO 9001 (lub równoważnego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie dostawy będącej przedmiotem zamówienia);
 środowiskowego ISO 14001 (lub równoważnego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli zarządzania środowiskowego w zakresie dostawy będącej przedmiotem zamówienia);
2) dokumentów potwierdzających wydajność dostarczonych materiałów równoważnych,
tj. raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami*:
a) ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych;
b) ISO/IEC 19798 (lub równoważnej dla tonerów do drukarek kolorowych;
c) ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych.
Numery i nazwy raportów dostarczonych przez Wykonawcę muszą być zgodne
z numerami/nazwami raportów wskazanymi w ofercie. Raporty winny zawierać datę przeprowadzenia badania. Zamawiający nie będzie honorował raportów, z których wynikać będzie, że badanie wykonano wcześniej niż 12 miesięcy przed datą przekazania raportów.
Z przekazanych raportów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany materiał równoważny dedykowany jest maszynie, do której Wykonawca dostarczył dany materiał eksploatacyjny.
3) deklarację zgodności producenta dla materiału równoważnego*

*zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w formularzu asortymentowo –cenowym dla części I zamówienia”

4. Załącznik nr 1a do siwz – formularz asortymentowo cenowy dla części I kolumna 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„Nr raportu (dotyczy materiałów równoważnych).
Należy wpisać nr raportu wydajności zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC lub równoważnych”

5. Zamawiający przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert do dnia 30.03.2020r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 27.03.2020r. zastępuje się ją datą 30.03.2020r. (pierwotny termin otwarcia ofert – 24.03.20202r.)

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
 


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2020/03/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2020/03/25 13:25:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2020/03/25 13:25:15 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/25 13:24:30 nowa pozycja