Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pyt. i odp. zestaw nr 3


Szczecin 2018-10-05

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.202.17.2018.PR

Znak sprawy: BZP/69/18

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego napostępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego naRemont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz
z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

„Proszę o precyzyjną odpowiedzi do jakiego najniższego poziomu można obniżyć lustro wody w jeziorze. Odpowiedzi na to pytanie jest bardzo istotna, bo jeśli się okaże że, maksymalne obniżenie to np. 20cm to, aby wykonać wykop trzeba będzie zastosować igłofiltry o dużej wydajności i budować zaporę. A to będzie miało znaczący wpływ na cenę oferty.” 

Odpowiedź:

 Zgodnie z dokumentacją projektową izolacja powłokowa fundamentów od strony wody powinna sięgać 50 cm poniżej poziomu istniejącego terenu (rys. 5. Przekroje. Projekt Wykonawczy). Przyjęte w projekcie obniżenie poziomu lustra wody w Jeziorze Rusałka przez otwarcie zastawek z istniejących budowli piętrzących po uzgodnieniu z ZUK i ZWIK w Szczecinie (górny poziom zastawki wynosi 10.50 m, dolny poziom 9.65 m) daje możliwość odkopania i remontu fundamentów zgodnie ze sztuką budowlaną bez zastosowania technologii wykorzystujących specjalistyczny sprzęt. Po stronie Wykonawcy leży wybór technologii odkopania i remontu fundamentów zgodnie ze sztuką budowlaną.

 Pytanie nr 2:

„Proszę o informację gdzie wykonawca będzie mógł ustawić zaplecze budowy. Bo codzienny dowóz sprzętu na budowę znacząco podniesie cenę oferty.” 

Odpowiedź:

 Zamawiający, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 pkt 3 umowy wskazuje, że w ramach umowy „Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztów dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości)". Zamawiający nie wskazuje miejsca ani sposobu zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy. Określenie potrzeb Wykonawcy w odniesieniu do przyjętych rozwiązań dotyczących organizacji zaplecza budowy oraz zabezpieczenia niezbędnych do realizacji zadania środków leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający informuje, że jest właścicielem terenu Parku im. Jana Kasprowicza, a administratorem jest Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. Istnieje możliwość zorganizowania zaplecza budowy a także zabezpieczenie mediów niezbędnych dla funkcjonowania budowy w obrębie parku po uzyskaniu w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie wszelkich warunków, uzgodnień, zezwoleń, opinii niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §5 ust. 2 pkt 3 i 10 umowy.

 Pytanie nr 3:

„W związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje miejsca przyłączy do mediów a wykonawca w chwili przygotowywania oferty nie jest w stanie pozyskać takiej informacji. Proszę o informację czy Zamawiający przyjął możliwość pozyskiwania energii elektrycznej z agregatu prądotwórczego i o jakiej mocy.” 

Odpowiedź:

 Zamawiający, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 pkt 3 umowy wskazuje, że w ramach umowy „Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztów dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości)". Określenie potrzeb własnych Wykonawcy w odniesieniu do zabezpieczenia dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania zarówno zaplecza budowy jak i wykonania wszystkich robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz sposobu ich zabezpieczenia (podlicznik z latarni parkowej - ZUK, podlicznik z latarni ulicznej - ENEA, własny agregat prądotwórczy, itp.) leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza więc możliwość pozyskania energii elektrycznej z agregatu prądotwórczego. Dobór mocy agregatu zależy od potrzeb własnych Wykonawcy. Zamawiający informuje, że jest właścicielem terenu Parku im. Jana Kasprowicza, a administratorem jest Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. Istnieje możliwość zorganizowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy a także zabezpieczenie mediów niezbędnych dla funkcjonowania budowy w obrębie parku po uzyskaniu w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie wszelkich warunków, uzgodnień, zezwoleń, opinii niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §5 ust. 2 pkt 3 i 10 umowy.

 Pytanie nr 4:

„Proszę o informację, czy wykonawca będzie mógł, wjeżdżać na budowę alejkami parku Kasprowicza, przyległymi do Jeziora Rusałki.  (transport materiału, wjazd sprzętu, transport betonu.).” 

Odpowiedź:

 Zamawiający, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 pkt 7 umowy stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu, wskazał iż w ramach umowy „Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń na wjazd pojazdów jeżeli zajdzie taka potrzeba w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie większej niż 3,5 tony, bądź całkowity zakaz wjazdu pojazdów". Zarządcą całego terenu parku im. Jana Kasprowicza jest Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. Wykonawca będzie mógł więc wjeżdżać alejkami parku Kasprowicza przyległymi do Jeziora Rusałka po uzyskaniu w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie wszelkich warunków, uzgodnień, zezwoleń, opinii niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §5 ust. 2 pkt 10 umowy.

 Pytanie nr 5:

„Dotyczy: Rozdział VII SIWZ – Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia 

Jako termin wykonania zamówienia Zamawiający wskazał – do 180 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że prace jak np. naprawy powierzchniowe poszczególnych elementów konstrukcji zaprawami PCC, iniekcje średniociśnieniowe, hydroizolacje oraz roboty nawierzchniowe i antykorozyjne wymagają realizacji w korzystnych warunkach klimatycznych, tzn. wilgotność < 80%, średniodobowa temp. otoczenia i podłoża >+5°C. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza realizację prac w 180 dni kalendarzowych z wyłączeniem okresu zimowego od 01 grudnia do 31 marca?”

Odpowiedź:

 Zamawiający dokonałmodyfikacji SIWZ w powyższym zakresie zmieniając zapis na: Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 31 lipca 2019 r., przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie siedmiu dni od podpisania umowy.

 Pytanie nr 6:

„Projekt budowlany w punkcie 6.8. – Nawierzchnia na moście zakłada wykonanie powierzchni górnej z płyt granitowych (poz. 36, 37 TER). Wykonawca proponuje zastosowanie nawierzchni z żywic syntetycznych o grub. 5mm w kolorze granitu. Zmiana rozwiązania zapewni dodatkową nawierchnioizolację, oczekiwaną antypoślizgowość, a także odciążenie konstrukcji.

 Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie techniczne?”

Odpowiedź:

 Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni mostu z innego materiału i w innej technologii niż opisanej w projekcie. Projektowana nawierzchnia z płyt granitowych o powierzchni groszkowanej została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (pismo znak ZN.5142.168.2017.W) i ostatecznie, po rozpatrzeniu kilku zaproponowanych wariantów, pozytywnie zaopiniowana. W oparciu o zalecenia konserwatorskie została wydana ostateczna decyzja administracyjna na wykonanie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

 Pytanie nr 7:

„Zorganizowanie zaplecza placu budowy wymaga ustawienia minimum 3 kontenerów dla kierownictwa i pracowników oraz magazynowania materiałów i drobnego sprzętu na budowie. Jedynym takim miejscem jest plac przy samym moście od strony parku.

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się i zezwoli na zorganizowanie zaplecza placu budowy na placu przylegającym do mostu od strony parku i dojazd do tego miejsca drogą od strony amfiteatru?”

Odpowiedź:

 Zorganizowanie zaplecza budowy służącego do ustawienia 3 kontenerów, magazynowania materiałów budowlanych i drobnego sprzętu na placu przylegającym do mostu od strony parku będzie niezgodne z projektem branży zieleni w odniesieniu do magazynowania materiałów budowlanych, gdzie ze względu na ochronę zieleni parku wpisanego do rejestru zabytków zostały wyznaczone: "Strefa ochronna drzew" - gdzie obowiązuje zminimalizowany ruch pojazdów, zakaz składowania materiałów budowlanych, obowiązek oszalowania pni. Zamawiający informuje, że jest właścicielem terenu Parku im. Jana Kasprowicza, gdzie Zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, i istnieje możliwość dojazdu do mostku od strony amfiteatru, zorganizowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy a także zabezpieczenie mediów niezbędnych dla funkcjonowania budowy w obrębie parku po uzyskaniu w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie wszelkich warunków, uzgodnień, zezwoleń, opinii niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §5 ust. 2 pkt 3 i 10 umowy. Wykonawca musi więc założyć, że miejsce składowania materiałów budowlanych na terenie parku będzie musiało być w uzgodnieniu z ZUK zlokalizowane poza strefa ochronną drzew zaznaczoną na projekcie branży zieleni.

 Pytanie nr 8:

„W obrębie mostu od strony ul. Słowackiego rosną – znajdują się dwa, trzy drzewa tak po lewej jak
i prawej stronie, których korzenie bezpośrednio wrastają w fundament mostu w tym także przylegających gazonów.

Pytanie: Czy Zamawiający zezwoli na usuniecie tych drzew dla prawidłowego wykonania remontu fundamentów mostu?”

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie dopuszcza usunięcia zieleni innej niż wskazanej w decyzjach administracyjnych stanowiących załącznik do dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 9:

„W związku z tym, że większość robót zasadniczych na w/w zadaniu jak np. reprofilacja konstrukcji betonowych, roboty izolacyjne, szpachlowanie, betonowanie, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i betonowych itp. Będzie wykonywane w okresie zimowym a wykonanie robót w takich warunkach jest technologicznie niemożliwe, zadajemy pytanie:

Czy Zamawiający przesunie termin wykonania prac na II i III kwartał 2019 r. ze względu na warunki atmosferyczne?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonałmodyfikacji SIWZ w powyższym zakresie zmieniając zapis na:

Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 31 lipca 2019 r., przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie siedmiu dni od podpisania umowy.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/10/05, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Paulina Robaczyńska, dnia: 2018/10/05 12:12:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Robaczyńska 2018/10/05 12:12:43 nowa pozycja