Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi - zestaw 1


Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.8.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.8.3.2019.MK

Dotyczy:         Postępowania prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na:„Przebudowę pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Pozycja 57 podano wymianę parapetów i renowację istniejących – proszę o podanie ilości
i wymiarów oraz rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane nowe parapety oraz ilość
i wymiary oraz sposób w jaki ma być przeprowadzona renowacja istniejących parapetów.

Odpowiedź nr 1:

Wymiana parapetów dotyczy miejsc, w których mogą one ulec zniszczeniu,
tj. przy montażu kurtyn ppoż. Ilość kurtyn i ich lokalizacje opisano na rysunkach zestawień stolarki okiennej/kurtyn ppoż. oraz rysunkach architektury – prace budowlane. Wymianę parapetu należy też przewidzieć w pomieszczeniu 2.11. Nowe parapety mają być wykonane jako drewniane, a wymiary dostosowane do parapetów istniejących – wykonane na wzór istniejących. Pozostałe parapety przewidzieć do renowacji. Renowację parapetów drewnianych należy przeprowadzać tak jak renowację listew przypodłogowych. Ponadto Zamawiający wyjaśnia szczegółowy opis każdego z pomieszczeń zawarto w tabeli załącznika nr 2 – zestawienie elementów i kolorystyki pomieszczeń oraz w programie prac konserwatorskich.

Pytanie nr 2:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki ścian HPL w toaletach.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dokona niezbędnej modyfikacji i uzupełni dokumentację techniczną o rysunki zamienne z widokami ścian i posadzek – AR1 i AR2, które należy traktować jako rysunki zamienne do pierwotnej dokumentacji. Pozostałe pomieszczenia sanitarne należy wykonać na wzór rysunków AR1 i AR2, z uwzględnieniem projektowanych założeń kolorystycznych.

Pytanie nr 3:

Czy do wyceny przyjąć konstrukcję szybu windowego i w jaki sposób ma być zabezpieczona konstrukcja.

Odpowiedź nr 3:

Tak, konstrukcja dźwigu osobowego jest w zakresie dokumentacji projektowej – rys. K08-szyb - łącznie z zestawieniami stali oraz wytycznymi zabezpieczenia ppoż w części opisu branży konstrukcyjnej. Ponadto przekrój przez szyb windy zawarto na rys. A15. Zamawiający dokona niezbędnej modyfikacji i uzupełni dokumentację techniczną o rys. K08.

Pytanie nr 4:

Proszę podać rodzaj wyposażenia toalety dla osób niepełnosprawnych, który należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź nr 4:

  1. Pochwyt umywalkowy ruchomy (uchylanie w górę) – 2 szt., ze stali nierdzewnej, rura Ø32, długość pochwytu 60 cm
  2. Pochwyt ruchomy WC (uchylany w górę) – 1 szt., ze stali nierdzewnej, rura Ø32, długość pochwytu 76 cm
  3. Pochwyt ścienny nieruchomy – 1 szt., ze stali nierdzewnej, rura Ø32, długość pochwytu 30 cm

Pozostałe wyposażenie toalety opisano na rys. AR6 oraz w załączniku 16 do branży architektury.

Pytanie nr 5:

Wymiary i ilość rolet oraz rodzaj napędu dla rolet jakie mają być zamontowane w Sali Rady Miasta.

Odpowiedź nr 5:

Dla Sali rady Miasta przewidziano 7 sztuk rolet wewnętrznych. Rolety materiałowe
o dużym stopniu zaciemnienia, wyposażone w szyny prowadzące, sterowane elektrycznie
z pilota. Wymiary rolet: szerokość - 220 cm, wysokość - 600 cm. Kasety, prowadnice
i materiał rolet w kolorze ścian.

Pytanie nr 6:

Ilość i wielkość drzwi do renowacji.

Odpowiedź nr 6:

Do renowacji przeznaczono 1 szt. drzwi o wymiarach 90x200 cm z projektowanego pomieszczenia 2.22 – są to drzwi, które należy po renowacji zamontować w pomieszczeniu 2.20.

Pytanie nr 7:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki z podłogami technicznymi, ponieważ
w opisie do projektu podaje się podłogę monolityczną, modułową w zależności
od wysokości pomieszczenia, modułowa wysokości 15 cm, i modułowa
nad projektowanym stropem, proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki na których będzie zaznaczone w których pomieszczeniach jaki typ podłogi ma być zastosowany
i wysokość podniesienia bo wiąże się to z kosztami takiej podłogi.

Odpowiedź nr 7:

Zakres zastosowania posadzek technicznych zawarto na rysunkach piętra 1 i 2 (rys. nr A5a, A6a, A7a, A8a). Wysokości podłogi technicznej przedstawiają przekroje AA, BB, CC, DD, EE (rys. A13a, A14, A15).

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie modelu foteli dla gości.

Odpowiedź nr 8:

Fotele dla gości powinny być zgodne ze specyfikacją zabudowy meblowej – załącznik 13. Poglądowe zdjęcie przykładowego fotela znajduje się w załączniku 13.

Pytanie nr 9:

W projekcie pierwotnym podane jest wyposażenie toalet czy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 9:

Tak, należy je przyjąć do wyceny.

 

Pytanie nr 10:

W przedmiarach od pozycji 78 do pozycji 86 podano komplet proszę o podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny, ponieważ są to pracochłonne prace konserwatorskie
bez podanej dokładnej ilości niemożliwe jest oszacowanie nakładów na ich wykonanie.

Odpowiedź nr 10:

Dokładny zakres rozwiązań konserwatorskich zawarto w załączniku nr 2 (tabela) – zestawienie elementów i kolorystyki pomieszczeń oraz w programie prac konserwatorskich i opisie technicznym architektury. Prace konserwatorskie dotyczą wszystkich wskazanych w tabeli elementów.

 

Pytania zadane podczas zebrania wykonawców, które odbyło się 14.06.2019r :

Pytanie nr 1:

Ile profili listwy gzymsu koronującego jest złoconych? I które z nich? Proszę podać szerokość listwy i obmiar w mb lub w m2. Brak rysunku przekroju gzymsu.

Odpowiedź nr 1:

Złocenia listew gzymsowych odkryto podczas badań konserwatorskich. Ich lokalizację wskazano między innymi w dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich pt. „Program prac konserwatorskich i restauratorskich dla klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń lewego skrzydła budynku Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie” – autorstwa mgr Agnieszka Marszałek, mgr Mateusz Mendocha. (pkt. 4 załączniki, zestawienie tabelaryczne – str. 103 i 107, a także w pkt. 4.4  Kolorystyka pomieszczeń – str. 118). Do wyceny należy przyjąć, że złocony jest jeden ćwierćwałek profilu gzymsu o szerokości ok. 8-10 cm. Zamawiający szacuje że długość wszystkich gzymsów przeznaczonych do złocenia wynosi ok. 250 mb.  Wykonawca ma możliwość ustalenia długości gzymsów przeznaczonych do złocenia np. na podstawie obwodu pomieszczeń.

Pytanie nr 2:

Proszę podać ilość drzwi, które mają podlegać renowacji oraz numery pomieszczeń,
czy drzwi te są ujęte w wykazie stolarki?

Odpowiedź nr 2:

Drzwi do renowacji – 1 szt. o wymiarach 90x200 cm do odrestaurowania i przeniesienia
z projektowanego pom. 2.22 do projektowanego pom. 2.20.

Pytanie nr 3:

W jakich pomieszczeniach ma być typ posadzek:

- wykładzina dywanowa

- płytki dywanowe

- marmoleum.

Odpowiedź nr 3:

Lokalizację poszczególnych rodzajów wykładzin przedstawiono na rysunkach rzutów posadzek tj. AP1-AP7.

Wykładzina dywanowa w rolce: 1.9, 1.13, 2.3, 2.10, 2.15.

Wykładzina dywanowa w płytkach: ciągi komunikacyjne, 1.16, 1.17, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.4, 1.10, 1.11, 1.12, 2.2, 2.4, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22, 3.01, 3.02.

Marmoleum: 1.14, 2.5, 2.21.

Pytanie nr 4:

Jak będzie wyglądała droga komunikacji związana z dostawą materiałów i wywożeniem materiałów do utylizacji? Czy Zamawiający dopuszcza czasowy demontaż okna w celu udrożnienia drogi transportu (komunikacja materiałowa, wyrzucanie gruzu)?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza możliwość demontażu okna w celu zamontowania zsypu na gruz lub zamontowania w nim podnośnika. Zsyp na gruz będzie można zamontować od strony ogrodu. Transport materiałów będzie możliwy również poprzez wejściowe drzwi główne, jednak warunkiem jest, aby nie kolidował on z pracą urzędu ani ze spotkaniami odbywającymi się
w obecnej Sali Rady Miasta na parterze. 

Pytanie nr 5:

Czy firma wykonawcza będzie rozliczana za centralne ogrzewania w sezonie grzewczym?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że firma wykonawcza nie będzie rozliczana za centralne ogrzewania w sezonie grzewczym.


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/06/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/06/18 14:40:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/06/18 14:40:24 nowa pozycja