Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Edycje

Edycje 1, 2, 3

    Program KAWKA został zakończony w dniu 30.11.2018r.

 

 

 

INFORMACJA O PROGRAMIE KAWKA - Edycja III 

dot. programu „Poprawa jakości powietrza.Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. KAWKA III”

Program jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale wkładu własnego uczestników programu.

Program zakłada poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin, w szczególności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłów PM 10, PM 2,5, benzo(a)pireu oraz emisji CO2, poprzez udzielenie dofinansowania na przedsięwzięcia obejmujące wymianę źródeł ciepła (pieca(ów)) na paliwo stałe w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin na niżej opisanych warunkach.

Osoby fizyczne zainteresowaneuczestnictwem w programie zachęcamy do wypełnienia przygotowanej „ankiety – edycja III”, podmioty posiadające osobowość prawną powinny złożyć „zgłoszenie - edycja III”.

Informacje uzyskane od mieszkańców i podmiotóww edycji III mają na celu oszacowanie potrzeb (rzeczowych i finansowych) w kwestii likwidacji źródeł ciepła (pieców) opalanych paliwem stałym.


W przypadku zakwalifikowania się do programu kwota dofinansowania będzie wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015r. do 31.12.2018r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

Druki „ankieta – edycja III” oraz „zgłoszenie - edycja III” należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala w byłej filharmonii, stanowisko 2), przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłać skan druków na adres: wgkios@um.szczecin.pl.

Termin składania ankiet i zgłoszeń: od 16 września 2015r. do 9 października 2015r.(włącznie), liczy się data wpływu do UM Szczecin.

Program adresowany jest w szczególności do: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 1. likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:

 • posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkęcertyfikującą.
 • posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania:
  • klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 01.01.2016r.
  • klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016r.
 • powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń.

W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej.

 1. rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci,
 2. zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnymźródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym.

Podstawowy zakres kwalifikowalności kosztów:

 1. Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia mogą być uznane za kwalifikowane, o ile wiążą się z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji.
 2. Koszty zarządzania - to wszelkie koszty, które wiążą się z planowaniem, realizacją i kontrolą zadań niezbędnych do osiągnięcia celów przedsięwzięcia. Wysokość kosztów zarządzania przedsięwzięciem nie może przekraczać 3% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, chyba, że program priorytetowy stanowi inaczej.
 3. Realizacja przedsięwzięcia:
  1. koszty związane z przygotowaniem placu budowy i poniesione na roboty budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia; roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym  prawem, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
  2. wartość nabycia środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach przedsięwzięcia.

Szczegółowy zakres kwalifikowalności kosztów zawarty jest w „Wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowanych” dostępny na stronie: https://www.wfos.szczecin.pl/biezace-wydarzenia/1090-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-nfosigw-pt-kawka-iii.html

Druki „ankieta – edycja III” oraz „zgłoszenie - edycja III”  można otrzymać wUrzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala w byłej filharmonii, stanowisko 2) lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 6 lewe skrzydło budynku) oraz można pobrać ze na strony internetowej: http://www.bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11216.asp

W przypadku dodatkowych pytań kontakt pod nr tel.: 91 42 45 845 – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 6 w lewym skrzydle budynku urzędu.

 

INFOMACJA O PROGRAMIE KAWKA - Edycja 2

dot. Poprawy jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Udostępnienie ankiety miało za zadanie przygotować wdrożenie programu zakładającego poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin, w szczególności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłów PM 10, PM 2,5 oraz emisji CO2.

Składając wypełniony druk interesant stara się o przyznaniedofinansowania z programu KAWKA na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczne rozwiązanie grzewcze np. gazowe, elektryczne, pompa ciepła.

Wielkość dofinansowania maksymalnie może wynosić do 55% kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi mogą być:

- dokumentacja projektowo - kosztorysowa: koszty przygotowania niezbędnych opinii, projektów
i dokumentacji

- koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych:

 1. instalacja gazowa: wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla mieszkań, dwufunkcyjny  kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania,  instalacje c.o i c.w.u wewnątrz mieszkania, instalacje elektryczne do obsługi kotła gazowego, podłączenie instalacji nowych i przebudowanych do instalacji wspólnych, montaż przewodów powietrzno-spalinowych w przewodach kominowych lub wykonanie przewodów kominowych na elewacji budynku, grzejniki płytowe w pokojach i grzejnik drabinkowy w łazience,
 2. koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,
 3. koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają
  w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia,
 4. usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór,
 5. rozbiórki i wywozu gruzu likwidowanej instalacji.

Program jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale wkładu własnego mieszkańców.

Informacje uzyskane od mieszkańcówz ankiet w drugiej edycji mają na celu oszacowanie potrzeb mieszkańców indywidualnych w kwestii likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie zachęcano do wypełnienia ankiety
i złożenia jej w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 42), przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłania elektronicznie na adres: wgkios@um.szczecin.pl.

Warunki uczestnictwa w programie:

 1. likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;
 2. rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnychprzy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz
  z podłączeniem obiektu do sieci;
 3. zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnymźródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;
 4. termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym
  z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnegoźródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Udział w programie polega na spełnieniu wymogu wymiany źródeł ciepła (pieców) w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w pierwszej kolejności w obszarach przekroczeń substancji powietrza obejmujących dzielnice: zachodnie i centralne części miasta oraz Dąbie, Osiedle Majowe. Obszary przekroczeń zostały uchwalone  w  Programie ochrony powietrza - uchwała Nr XXVIII/389/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013r. (ogłoszonego w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego – Dz.U. Woj. Zach. z 2013r. poz. 4000).

W przypadku zapytań kontakt pod nr tel.: 91 42 45 845 – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, pok nr 6 (lewe skrzydło budynku)

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA NA DRUKU ANKIETY – EDYCJA 2 

Wypełnioną ankietę można było złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 42), przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłać elektronicznie na adres: wgkios@um.szczecin.pl.

Druk zawierał UWAGĘ, że wypełnienie i złożenie ankiety nie stanowi gwarancji uczestnictwa w programie oraz, że rozpatrywane będą tylko ankiety w całości wypełnione.

Termin złożenia ankiety w edycji 2 Programu (nabór) odbyły się w dniach od 12 maja 2014r.do dnia 16 czerwca 2014r. (włącznie), liczyła się data wpływu do UM Szczecin. Informacje – ogłoszenia zamieszczone były w lokalnej prasie, na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz www.szczecin,pl, na tablicy ogłoszeń oraz rozpowszechniane poprzez Biuro Prasowe Urzędu.

Podstawowe informacje do wypełnienia ankiety zawierały informacje – dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego oraz informacje dotyczące likwidowanych pieców i nowej instalacji, bardziej ekologicznej (poprzez zaznaczenie poszczególnych punktów, podanie żądanej wielkości, skreślenie  odpowiedzi):

 1. Oświadczenie o własności:
  1. domu jednorodzinnego,
  2. lokalu mieszkalnego w budynku wolnostojącym,
  3. lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

 przy ul. ………………………………………………………w Szczecinie.

 1. Informacje o źródłach ciepła opalanych paliwem stałym (do likwidacji):
  1. piec węglowy – ilość  …  szt.
  2. piec kaflowy – ilość  …  szt.
  3. kominek – ilość  …  szt.
  4. inne źródła …………………………………………, ilość   …   szt.
 2. Podanie informacji o mocy cieplnej źródła ciepła: poniżej 50 kW, od 50 kW do 1 MW, od 1 MW do 50 MW oraz o stosowaniu poszczególnych rodzajów paliwa: węgiel gatunkowy,koks, miał węglowy, drewno (biomasa), gazowe, olej opałowy, z podaniem ilości (ton/rok),oraz o wartości opałowej paliwa.

Kolejne pytanie dot. nowej instalacji, czyli na jakie źródło ciepła zostanie wymienione wcześniej wymienione w druku ankiety piece (piec) opalane paliwem stałym: opalane paliwem gazowym, opalane paliwem olejowym, opalane paliwem gazowo-olejowym, wykorzystujące energię elektryczną, kominek, budowę węzła cieplnego i przyłączanie do miejskiej sieci cieplnej, inne (jakie). O możliwości korzystania, podłączenia itp. z nowego rodzaju źródła ciepła deklaruje osoba składająca ankietę.

W ankiecie zainteresowani wykonaniem termomodernizacji budynku wielorodzinnego określają jej zakres podając czego dotyczy oraz powierzchnię i ilość otworów w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej oraz powierzchnię w przypadku ocieplenie stropodachu i ścian.

Ostatni pkt do wypełnienia dot. podania szacowanej całkowitej wartości modernizacji systemu ogrzewania wg warunków Programu.

Dodatkowo w ankiecie znajduje się informacja, by sporządzić dokumentację fotograficzną z realizacji przedsięwzięcia (przed rozpoczęciem i po jej zakończeniu).

Pozostałe pkty ankiety dot. załączenia do ankiety oświadczenie o odliczeniu VAT, oświadczenie, że dane zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyrażeniezgody na przetwarzanie danych na potrzeby Programu Kawka zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. roku o ochronie danych osobowych, pod którymi znajduje się miejsce na podpis osoby składającej wypełniony druk ankiety.

OŚWIADCZENIE O VAT dot. kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z udzieleniem dotacji na przedsięwzięcia w ramach programu - Poprawy jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotowe oświadczenie ma za zadanie podanie czy interesant zamierza rozliczać podatek VAT z urzędem skarbowym (kwota do rozliczeń brutto / netto).

 

SZANSA NA LEPSZE POWIETRZE - Program Kawka edycja 1

 Szczecin przystępuje do ogólnopolskiego programu, który umożliwi poprawę jakości powietrza w mieście. Dzięki niemu mieszkańcy mogą otrzymać dotację (maksymalnie do 55% kosztów kwalifikowanych) np. na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny lub na przyłączenie się do miejskiej sieci cieplnej. Chętni mogą zgłaszać się do programu wypełniając ankietę.

Program zakłada poprawę jakości powietrza, w szczególności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, pyłów (PM 10, PM 2,5) oraz dwutlenku węgla (CO2).

Program polega na dotowaniu wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych, szczególnie w tych obszarach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone iw stepują przekroczenia substancji w powietrzu (pył PM 10 i benzo(a)piren).

Program obejmuje: modernizację systemów ogrzewania czyli np. wymianę źródeł ciepła  opalanych paliwem stałym na źródła ciepła opalane paliwem gazowym, olejowym, wykorzystujących energię elektryczną. W ramach programu możliwa jest także budowa węzła cieplnego i przyłączanie do miejskiej sieci cieplnej w przypadku likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.Programem również zostaną objęte przedsięwzięcia termomodernizacji budynków wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Kto może wziąć w nim udział. W imieniu mieszkańców wniosek będzie składała Gmina Miasto Szczecin. W pierwszej kolejności dotacje będą mogły być przyznawane osobom zamieszkującym w obrębie jednego z poniżej wymienionych obszarów z przekroczeniami substancji w powietrzu (benzo(a)pirenu):

- obszar nr 1: Śródmieście, Nowe Miasto, Pogodno, Niebuszewo, Drzetowo -Grabowo,

- obszar nr 2: Os. Słoneczne, Zdroje, Os. Majowe, Dąbie

- obszar nr 3: Bukowo, Gocław - obszar ograniczony ulicami: Bukowską, Nad Stołczynką, Szosą Polską, Dzielnicową, Bogumińską, Górną.

Środki na realizację programu pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gminy Miasto Szczecin oraz z wkładu własnego interesantów.

W związku z powyższymweź udział - złóż ankietę. Aby Szczecin mógł dobrze przygotować się do wdrożenia programu chce poznać liczbę mieszkańców zainteresowanych modernizacją systemu ogrzewania. Od tego zależy wielkość przydzielonej puli dofinansowania dla Szczecina.

Ankieta jest dostępna na stronie urzędu miasta. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie zachęcamy do wypełnienia ankiety i złożenia jej w Biurze Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 32) lub przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłania elektronicznie na adres: wgkios@um.szczecin.pl.

Telefon kontaktowy 91 42 45 845 do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

Okres składania ankiet: 09 czerwca do 24 czerwca 2013r (włącznie). Złożenie ankiety nie gwarantuje udziału w programie.

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2014/05/12, odpowiedzialny/a: Dyrektor wydziału, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2023/03/03 11:05:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2023/03/03 11:05:45 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/04 12:19:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/04 12:18:46 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2017/01/13 15:10:58 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2016/04/22 08:50:19 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2016/04/22 08:29:02 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2016/04/22 08:10:30 nowa pozycja