Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program "MEWA" - nabór zakończony

Nabór wniosków do Programu MEWA w 2021 roku został zakończony


Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu MEWA w 2021 rok

Gmina Miasto Szczecin ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowych na zadania służące ochronie powietrza związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym w ramach Programu MEWA, który prowadzony jest na terenie administracyjnym miasta Szczecin.

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 01.03.2021 do dnia 05.03.2021 r.:

 1. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 57, parter, wejście od
  ul. Felczaka (dawne wejście do Straży Miejskiej) w wyżej wymienionym terminie w godzinach 10.00 – 14.00,
 2. za pośrednictwem adresu e-mail poprzez wysłanie wypełnionego wniosku na adres: mewa@um.szczecin.pl Wiadomości e-mail można wysyłać od dnia 01.03.2021 r. od godziny 10.00 do dnia 05.03.2021 r. do godziny 14.00 (zgłoszenia wysłane poza wskazanym terminem nie będą rozpatrywane). W jednej wiadomości e-mail można wysłać jeden wniosek. Wiadomości e-mail zawierające więcej niż jeden wniosek nie będą uwzględniane.

Wnioski dostępne są od dnia 08 lutego 2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131137.asp lub w lewym skrzydle Urzędu Miasta (dawna Filharmonia).

 

Cel Programu

Ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku eksploatacji pieców oraz kotłowni opalanych paliwem węglowym oraz ograniczenie emisji innych substancji stanowiących
o przekroczeniu standardów jakości powietrza na terenie miasta Szczecin.

Program realizowany jest na podstawie uchwały nr XL/1167/18 Rady Miasta Szczecin z dnia
24 kwietnia 2018 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 2202), uchwały nr XIII/460/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 poz. 6867) oraz uchwały nr XXIII/698/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 5347) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

Rodzaje przedsięwzięć

Dotacje udzielane są w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych, przynależnych
i użytkowych, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. odnawialne źródło energii,
 5. ogrzewanie piecem na pellet;

 

Beneficjenci

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. jednostki sektora finansów publicznych, będącym gminną osobą prawną,
 4. przedsiębiorcy,
 5. osoby prawne,

będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych, położonych
w granicach administracyjnych miasta Szczecin. 

Informacje dotyczące przyznawania dotacji

 1. Dotacja może być udzielona na wniosek.
 2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
 3. Dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 500,00 zł na pojedyncze zadanie związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym na rzecz źródła ciepła proekologicznego. W przypadku zadania zrealizowanego przez Wspólnoty Mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w którym nastąpiła lub nastąpi trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym.
 4. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015 r.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych na realizację zadania,
w szczególności:

 1. kosztów demontażu palenisk węglowych (np. wywóz gruzu);
 2. kosztów uzyskania niezbędnych dokumentów (opinii i projektów);
 3. kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania (koszty transportu i dostawy nie stanowią kosztów kwalifikowanych);
 4. niezbędnych kosztów poniesionych na uruchomienie nowej instalacji;
 5. kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;

 

Dotacja nie może być wykorzystana na zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.

 

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych
z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

 

Dotacją objęte są urządzenia nowe fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

 

 

Katalog dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji

 1. zdjęcia instalacji wykonane przed i po modernizacji źródła(eł) ciepła (wydrukowane lub wywołane w kolorze, format minimum 10 cm x 15 cm każde zdjęcie, w jakości pozwalającej na bezspornie zidentyfikowanie prezentowanego obiektu);
 2. oryginały dokumentów finansowych potwierdzające wydatkowanie środków na przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła w zgłaszanej do Program lokalizacji (oryginały faktur, rachunków wystawionych na osobę/podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu oraz na adres nieruchomości zgłoszonej do Programu). Paragony nie są akceptowane. Jeżeli na fakturach/rachunkach występują koszty inne niż wskazane w katalogu kosztów kwalifikowanych należy je wskazać lub uzasadnić konieczność ich poniesienia w związku
  z przeprowadzoną modernizacją. W przypadku braku wskazania lub przedłożenia stosownego uzasadnienia ww. koszty zostaną odliczone przez Gminę;
 3. potwierdzenie dokonania zapłaty za faktury, rachunki – w przypadku płatności gotówką potwierdzenie zapłaty musi być wystawione przez sprzedawcę towarów/usług, w przypadku płatności przelewem wymagane jest potwierdzenie wykonania przelewu;
 4. tytuł prawny do lokalu (kserokopia, oryginał do wglądu);
 5. umowa z wykonawcą robót  (oryginał + kserokopia);
 6. informacja o sposobie wyboru wykonawcy prac /usług /zakupów;
 7. projekt budowlany – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
 8. dziennik budowy z informacją o zakończeniu prac – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
 9. protokoły, opinie: protokół z próby szczelności (dotyczy instalacji gazowej), protokół
  z przekazania instalacji do eksploatacji (dotyczy instalacji innych niż gazowa) (oryginał + kserokopia);
 10. W przypadku modernizacji niezakończonych przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji, ostatecznym terminem realizacji zadania obejmującego trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewania proekologiczne
  i złożenie dokumentów wymienionych w pkt 1-9 powyżej jest dzień 29 października 2021 r.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje

Budżet na realizację celu Programu w 2021 roku wynosi 500 000,00 zł, w tym dla poszczególnych beneficjentów:

 1. osoby fizyczne – 425 000,00 zł;
 2. wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminną osobą prawną,  przedsiębiorcy, osoby prawne  - 75 000,00 zł.

W przypadku niewykorzystania przez poszczególnych beneficjentów całości lub części przyznanych środków finansowych Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych  limitów kwot.

Gmina może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na:

 1. wyczerpanie środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta w danym roku budżetowym;
 2. złożenie wniosku w terminie nie gwarantującym możliwości wykonania i całkowitego rozliczenia przedsięwzięcia w danym roku budżetowym.
udostępnił: Wydzial Ochrony Srodowiska, wytworzono: 2020/01/07, odpowiedzialny/a: Dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/03/29 10:20:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/03/29 10:20:59 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/03/05 14:35:31 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/11 12:56:07 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 10:13:30 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 10:12:57 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 10:10:24 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:53:17 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:51:25 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:48:15 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 08:37:21 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 08:26:28 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2021/01/20 14:18:04 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2020/05/08 13:04:28 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2020/05/08 12:56:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/08 08:24:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/08 08:05:53 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:44:26 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:38:05 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:21:55 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/02 08:58:52 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 11:01:03 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:36:21 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/13 10:29:22 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/13 09:51:51 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/13 09:45:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/07/23 09:22:46 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/23 11:45:57 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/17 08:30:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/15 10:30:21 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/15 08:00:11 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/15 07:59:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/14 14:50:53 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/14 14:38:16 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/14 14:33:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/14 12:11:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/14 12:11:05 nowa pozycja