Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Gminna Ewidencja Zabytków

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
 

Ustawowy termin przewidziany na założenie gminnej ewidencji wynosi 2,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18.03.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (D.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474).
 

Ewidencją objęte są obiekty użyteczności publicznej, sakralne, architektura przemysłowa, obiekty techniki, kamienice, wille oraz nekropolie i parki.
Karta ewidencyjna zabytku zawiera w szczególności dane umożliwiające określenie zabytku, jego miejsce położenia lub przechowywania, zwięzły opis cech i wartości kulturowych oraz wskazanie właściciela i posiadacza zabytku.

Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.

 

Gminna Ewidencja Zabytków - wykaz zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. OSTATNIA AKTUALIZACJA:  14.03.2022 r.

Niniejszy wykaz nie obejmuje obiektów wpisanych do rejestru zabytków, których lista znajduje się w osobnym wykazie. Wykaz zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawarty jest w opracowaniu "Zasady ochrony krajobrazu archeologicznego miasta Szczecina" autorstwa Anny Uciechowskiej - Gawron, wykonanym na zlecenie Urzędu Miasta w Szczecinie w 2004 r.

 

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz na podstawie §18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 56) 

Prezydent Miasta Szczecin

informuje

o wyłączeniu z dniem 17.03.2023 r. karty adresowej zabytku – kamienicy, położonej przy ul. Krasińskiego 6 w Szczecinie, z gminnej ewidencji zabytków.


 


 POUCZENIE O SKUTKACH PRAWNYCH UJĘCIA ZABYTKU W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Włączenie karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków wymaga zawiadomienia właściciela lub posiadacza zabytku, do którego dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty adresowej zabytku, z tym że zawiadomienie to przesyła się najwcześniej 14 dni po przesłaniu zawiadomienia o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków.   

Na czynność włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków nie przysługuje zażalenie w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Dz.U. z 2021 poz. 735 – t.j. ze zm.).

Gminna ewidencja zabytków nie stanowi formy ochrony konserwatorskiej wskazanej w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ale jest podstawą do sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami.

Ponadto zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków są obejmowane ochroną konserwatorską na mocy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustaleniami ochrony w decyzjach lokalizacyjnych wydawanych na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 – t.j. ze zm.) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków.

Właścicielowi lub posiadaczowi zabytku indywidualnie ujętego w gminnej ewidencji zabytków przysługuje prawo do ubiegania się o dotację celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Miasto Szczecin na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku na zasadach określonych przez właściwy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym znajdującym się ewidencji zabytków podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego.

udostępnił: Miejski Konserwator Zabytków, wytworzono: 2007/02/06, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Hanna Olejnik, dnia: 2023/03/17 13:30:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Hanna Olejnik 2023/03/17 13:30:32 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2023/03/02 10:10:07 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/15 13:12:19 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/14 15:17:51 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/14 14:51:43 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/02 10:19:19 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/02/25 13:31:59 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/10/20 15:28:46 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/08/20 11:18:54 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/07/01 09:57:17 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/07/01 09:56:42 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/07/01 09:56:14 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/30 13:18:02 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/17 13:48:45 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/06 14:39:34 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/06 14:28:09 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:27:50 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/09/16 14:32:02 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/06/09 11:29:35 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/06/03 13:17:40 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/06/03 13:16:28 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/05/22 15:28:04 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/03/23 15:11:42 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/18 10:17:10 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/09/23 13:27:32 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/07/02 08:55:54 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 09:12:45 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 08:41:44 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/12/21 15:15:09 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/10/01 08:00:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/07/24 14:58:40 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/07/24 13:34:14 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/06/18 14:43:17 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/05/02 14:05:28 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/04/13 14:27:03 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/04/04 11:06:04 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/12/29 14:26:55 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/12/08 14:16:59 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/12/01 07:49:33 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/11/21 15:18:19 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/11/20 08:32:01 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/11/17 14:12:43 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/08/10 13:14:09 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/07/28 11:41:55 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/07/04 09:59:25 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/03/27 15:22:58 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/03/27 15:22:23 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2016/08/25 07:57:38 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2016/04/04 11:14:00 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/03/19 14:54:52 modyfikacja wartości