Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 595/08 zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.

 REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

§ 1.1. Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna zwana dalej Komisją, jest organem doradczym Prezydenta Miasta Szczecin w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2. Komisja powołana jest do opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz postępów w opracowywaniu planów miejscowych.
3. Komisja opiniuje na wniosek Prezydenta Miasta Szczecin projekty:
1) uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
2)   uchwał w sprawie przystąpienia, uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Komisja opiniuje i wyraża stanowisko na temat uwag zgłoszonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Prezydenta Miasta Szczecin, właściwą Komisję Rady Miasta oraz przez Architekta Miasta. Komisja może także przedstawiać Prezydentowi Miasta opinie i postulaty w innych istotnych sprawach z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni miasta.
 
§ 2.1. Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komisji odpowiadają za formułowanie ustaleń z posiedzenia Komisji i reprezentują ją na zewnątrz.
 
§ 3.1. Architekt Miasta wyznacza spośród podległych mu pracowników Sekretarza Komisji.
2. Sekretarz Komisji odpowiada za całokształt obsługi technicznej Komisji, w tym za sporządzenie w formie roboczej protokołów z posiedzeń.
3. Komisja obraduje w siedzibie Urzędu Miasta, Urząd Miasta zapewnia obsługę administracyjną i techniczną Komisji.
4. W uzasadnionych przypadkach Komisja może dokonywać wizji w terenie lub obradować poza siedzibą Urzędu Miasta.
 
§ 4.1. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych, Wydziałów i Biur Urzędu Miasta Szczecin oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.
2. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.
 
§ 5.1. Przewodniczący Komisji uwzględniając zgłoszone problemy ustala tematykę i terminy posiedzeń, oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji, informując o tym Architekta Miasta.
2. Sekretarz Komisji zawiadamia wszystkich Członków Komisji i Architekta Miasta w formie pisemnej lub elektronicznej o terminie i tematyce mającego się odbyć posiedzenia oraz przekazuje Członkom Komisji i Architektowi Miasta listę gości zaproszonych do udziału w posiedzeniu Komisji co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 
§ 6.1. Komisja może zdecydować o potrzebie sporządzenia dla rozpatrywanego zagadnienia specjalistycznego koreferatu, opinii, ekspertyzy lub konsultacji.
2. Przewodniczący Komisji może zaproponować wykonawców specjalistycznego opracowania spośród członków Komisji jak i spoza Komisji. Wybór wykonawcy opracowania winien być dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Koszty opracowania ponoszone są ze środków Gminy Miasto Szczecin.
3. Umowę na opracowania koreferatu, opinii, ekspertyzy bądź konsultacji, z wybranym wykonawcą zawiera Architekt Miasta.
4. W przypadku sporządzenia koreferatu, opinii lub ekspertyzy termin wydania opinii ulega przedłużeniu w uzgodnieniu z Architektem Miasta.
 
§ 7.1. Komisja w toku dyskusji winna wypracować istotne elementy opinii.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Przyjęcie protokołu następuje na posiedzeniu Komisji zwykłą większością głosów członków Komisji.
3. W przypadku gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, podlega on wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu. Fakt wyłączenia członka Komisji z rozpatrywania danej sprawy jest uwzględniony w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.
4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący i Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz. W razie nieobecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego protokół w zastępstwie podpisuje osoba przez nich upoważniona.
5. W przypadku gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie opinie sporządzane są dla każdego zagadnienia oddzielnie.
6. Opinie podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w jej kształtowaniu.
7. Kopie protokołów z posiedzenia Komisji oraz jej opinii są przekazywane niezwłocznie przez Sekretarza Komisji Prezydentowi Miasta oraz do wiadomości Architektowi Miasta.
8. Architekt Miasta informuje Komisję o sposobie wykorzystania jej opinii.
 
§ 8.1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów są określone w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.
 
§ 9.1. Członkowie Komisji, nie będący pracownikami Urzędu Miasta Szczecin otrzymują:
1) za udział w posiedzeniu Komisji zryczałtowaną dietę w wysokości 168 zł. brutto (sto sześćdziesiąt osiem zł. brutto),
2) za wydanie opinii 244 zł. brutto (dwieście czterdzieści cztery zł. brutto).
2. Członkowie Komisji, będący pracownikami Urzędu Miasta Szczecin biorą udział w jej pracach w ramach swoich obowiązków służbowych, czas pracy Komisji jest równoznaczny z czasem pracy w ramach ich stosunku pracy w Urzędzie.
 
§ 10.1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności.
2. Kworum Komisji stanowi co najmniej połowa jej składu osobowego.
 
§ 11.1. Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do opracowania raportu rocznego oraz na koniec pełnienia przez Przewodniczącego swoich obowiązków z działalności Komisji za okres pełnienia swoich obowiązków i po zaakceptowaniu przez Komisję przedłożenia Prezydentowi Miasta w terminie 14 dni od zaakceptowania przez Komisję.
2. Roczny raport Komisji powinien zawierać: opinie sformułowane przez Komisję, omówienie dyskutowanych opracowań, zlecone koreferaty, opinie, ekspertyzy i konsultacje oraz protokoły z oceny zmian zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 12.1. Posiedzenia Komisji są zwoływane stosownie do potrzeb przez Przewodniczącego Komisji.

udostępnił: Pion Architekta Miasta, wytworzono: 2008/12/31, odpowiedzialny/a: Karolina Szymańska, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2015/11/18 11:16:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2015/11/18 11:16:40 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/11/18 10:44:02 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/11/18 10:42:29 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/11/18 10:15:11 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2009/02/05 08:37:47 modyfikacja wartości
Rafał Raniowski 2008/01/10 14:38:18 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/06/20 16:50:16 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/02/23 12:21:59 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/02/23 11:48:58 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/02/23 11:44:04 nowa pozycja