Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia

Drobimex Sp. z o.o. zakład przy ul. Kniewskiej 8 - zmiana pozwolenia zintegrowanego

Nasz znak: WGKIOŚ-II.6223.1.2015.JS.3

UNP:23320/WGKiOŚ/-XIX/15

                                                                                                                     

                   O B W I E S Z C Z E N I E

                    PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN

                  z dnia 6 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz.1232 j.t. ze zm.), art. 33 ust.1, art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.)      

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

  1. Prezydent Miasta Szczecin wszczął postępowanie, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego:

- na prowadzenie instalacji do uboju drobiu o zdolności produkcyjnej 423 ton na dobę, poprzez wprowadzenie do pozwolenia instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych w Zakładzie Drobiarskim Drobimex Sp. z o.o., zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 8 – zmiana decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.06.2006r., znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/3/05/06 zmienionej decyzjami z dnia 05.01.2010r., znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/3-1.6/05/06, z dnia 07.05.2010 r. znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/3-2.1/05/06, z dnia 25.08.2010r. znak: WGKiOŚ.II.EP.6430/3-3.1/05/06, z dnia 14.01.2013r. znak: WGKiOŚ-II.6223.5-6.2012.JS, z dnia 28.11.2013 r. znak: WGKiOŚ-II.6223.2.2013.JS, z dnia 27.10.2014 r. znak: WGKiOŚ-Ii.6223.3.2014.JS i z dnia 27.11.2014 r. znak: WGKiOŚ-II.6223.7.2014.JS.

  1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego prowadzone jest na wniosek Drobimex Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 8.
  2. Przedmiotem zmiany pozwolenia zintegrowanego jest wprowadzenie do pozwolenia instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji do uboju drobiu, zlokalizowanej na terenie zakładu Drobimex Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 8.
  3. Organem właściwym do wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego polegającej na wprowadzeniu instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych  jest Prezydent Miasta Szczecin.
  4. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania, w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 07.05.2015r. do 28.05.2015r., w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 5, codzienne w godzinach od 9ºº - 14ºº.
  5. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Prezydenta Miasta Szczecin, w wymienionym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać, w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 07.05.2015r. do 28.05.2015r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecina, pl. Armii Krajowej 1, bądź korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Szczecin.
udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2015/05/07, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Jolanta Sikorska, dnia: 2015/05/07 10:13:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Sikorska 2015/05/07 10:13:32 nowa pozycja