Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Praktyki uczniowskie / studenckie

Praktyki zawodowe dla uczniów i studentów w Urzędzie Miasta Szczecin

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (DzU z 2022 r., poz. 1510, ze zm.)
 • Ustawa z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (DzU z 2021 r., poz. 1082, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU z 2010 r., nr 244, poz. 1626, ze zm.)
   

PROCEDURA:

Urząd Miasta Szczecin mając na względzie dotychczasową i obecną współpracę w obszarze Miasto – uczelnie wyższe i placówki oświatowe, kierującymi swoich studentów i uczniów na bezpłatne praktyki zawodowe, wspierając proces dydaktyczny w formie praktycznego kształcenia przyszłych kadr – przedstawia procedurę przyjęcia na praktykę:

 1. Wniosek studenta/ucznia o przyjęcie na praktykę, skierowany do Sekretarza Miasta powinien zawierać:
  - imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu
  - nazwę uczelni, kierunek studiów, rok nauki,
  - ramowy termin i program praktyki,
  - preferowane Wydziały/Biura, w którym ma się odbyć praktyka.

  W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w zakładce Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin opisany jest szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.
   
 2. Wniosek studenta/ucznia po przekazaniu przez Wydział Organizacyjny, rozpatrywany jest przez Dyrektora Wydziału/Biura Urzędu Miasta Szczecin pod kątem zbieżności ramowego programu praktyki z zadaniami jednostki organizacyjnej Urzędu, z uwzględnieniem możliwości zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
   
 3. Wniosek zaopiniowany pozytywnie jest podstawą do poinformowania studenta/ucznia o wyrażonej w ten sposób zgodzie. Po dostarczeniu przez studenta/ucznia dwóch egzemplarzy umowy/porozumienia w sprawie organizacji praktyki zawodowej, podpisanych przez przedstawiciela uczelni/szkoły odpowiedzialnego za realizację praktyk i po ich podpisaniu przez Sekretarza Miasta Szczecin, zostaje zawarta umowa o odbycie praktyki.
   
 4. Pracownik Referatu Kadr i Szkolenia Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin kontaktuje się ze studentem/uczniem w celu omówienia technicznych i merytorycznych kwestii rozpoczęcia praktyki. W dniu rozpoczęcia zajęć – praktykant skierowany zostaje na obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na szkolenie z zakresu ochrony danych. W kolejne dni - zajęcia praktyczne odbywają się w uzgodnionym Wydziale/Biurze pod kierunkiem wyznaczonego pracownika (opiekuna).
   
 5. Zajęcia praktyczne odbywają się w wymiarze 8 godzin dziennie dla studentów/uczniów powyżej 18 lat, dla młodocianych (uczniowie w wieku do lat 16) - nie mogą przekraczać 6 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat – dopuszcza się możliwość obniżenia wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu do 7 godzin.
   
 6. Po zakończeniu zajęć praktycznych, wystawiane jest zaświadczenie o odbyciu praktyki. Na wniosek studenta/ucznia sporządzona zostaje opinia o praktykancie
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Lidia Łajkun, dnia: 2023/02/23 13:23:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Łajkun 2023/02/23 13:23:52 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2022/07/28 11:09:19 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/10/19 11:45:35 nowa pozycja