Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. kadr w Szkole Podstawowej Nr 16 w Szczecinie


Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. kadr  w Szkole Podstawowej Nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie


 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 

stanowisko: Specjalista ds. kadr

wymiar zatrudnienia: 31/40 tyg. (0,775)

zatrudnienie : od zaraz 2022, umowa o pracę na czas zastępstwa do końca września 2023

 

Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. wykształcenie - średnie i co najmniej 3 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku lub wykształcenie wyższe i co najmniej 2 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku.

6. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, KP i KN

7. doświadczenie w pracy w szkole

8. nieposzlakowana opinia.

9. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku


Dodatkowe  wymagania:
1. znajomość programu firmy Vulcan –Kadry, SIO

2. odpowiedzialność za wykonywane zadania, pracowitość, systematyczność,
3. umiejętność komunikowania się z innymi,
4. wiedza specjalistyczna warunkująca właściwy poziom merytoryczny,
5. umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres Zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań Specjalisty ds. kadr będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 2. przygotowanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, przeszeregowania, przeniesień, dodatków i innych spraw wynikających ze stosunku pracy,
 3. przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
 4. współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do ZUS,
 5. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tymi związanej, przygotowywanie planów urlopów
 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, oraz rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
 7. prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 8. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 9. prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i ppoż. Pracownika,
 10. prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem, wyróżnianiem, awansem zawodowym i karaniem pracowników,
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem do dokształcania nauczycieli,
 12. wprowadzanie danych kadrowych do AO i aneksów,
 13. współpraca z zespołem doradczym i księgowością przy prowadzeniu ZFŚS,
 14. przygotowywanie i terminowe wprowadzanie informacji do SIO dotyczących zatrudnienia,
 15. współpraca z księgowością w zarządzaniu PPK,
 16. udział w opracowywaniu prawa wewnątrzzakładowego,
 17. terminowe przygotowywanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych,
 18. archiwizowanie dokumentacji kadrowej,
 19. inne nie wymienione wyżej zadania, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Szkoły nr 16 w Szczecnie należą do kompetencji specjalisty ds. kadr.

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
Praca siedząca przy komputerze, wymagająca, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.


 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na  potrzeby  postępowania rekrutacyjnego

Termin i miejsce składania dokumentów
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. kadr w Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie

w terminie do: 03.03.2023r. do  godz. 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16
 

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Chobolańska 20

71-023 Szczecin

Data wygaśnięcia: 03.03.2023r.

Informacje dodatkowe

1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Szkoły Podstawowej nr 16  w Szczecinie po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki.
3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
5. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP UM Szczecin.

 

Etapy naboru:

1. Analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2. Analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku.

3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty niewykorzystane w naborze można odebrać do 2 miesięcy po zakończeniu naboru, po tym terminie zostaną zniszczone.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

 Szkoła Podstawowa Nr 16, im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie

 ul. Chobolańska 20,71-021 Szczecin; mail:sekretariat@sp16.szczecin.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan:

Rafał Malujda, e-mail:iod@spnt.pl, tel. 48 918522093

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie
z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  Szkoła Podstawowa nr 16 będzie przetwarzała dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.


 


Data wygaśnięcia: 03.03.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/09, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 11:48:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/17 11:48:26 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2023/01/09 14:39:57 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2023/01/09 14:39:36 nowa pozycja