Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

( 8 ) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 etat


 Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

 w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

( 8 ) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej –  1 etat


1. Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru.

2. Sporządzanie niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami wewnętrznymi u pracodawcy.

3. Ustalanie potrzeb remontowych zasobu komunalnego.

4. Sprawowanie nadzoru nad realizację rocznych planów remontowych.

5. Zlecanie wszelkich niezbędnych ekspertyz budowlanych.

6. Weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji  techniczno - kosztorysowej

w zakresie remontów i modernizacji.

7. Przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej na remonty budynków i lokali, nadzór nas wykonawstwem i odbiór robót od wykonawcy.

8. Sporządzanie kompletnych wniosków remontowych do działu Zamówień Publicznych.

9. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej z godnie z planem remontów.

10. Udział w pracach komisji przetargowej.

11. Przekazywanie budynków do remontów kapitalnych i modernizacyjnych oraz napraw bieżących wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego.

12. Egzekwowanie od wykonawców dobrej jakości wykonania robót, terminowego ich wykonania i odpowiedniego zabezpieczenia stanu BHP na budowach.

13. Terminowe rozliczanie faktur przejściowych i końcowych.

14. Dokonywanie odbiorów robót, sporządzanie protokołów odbioru.

15. Sporządzanie protokołów na roboty dodatkowe i konieczne.

16. Uczestniczenie w odbiorach technicznych pogwarancyjnych nadzorowanych budynków.

17. Kosztorysowanie, nadzór i odbiory lokali remontowanych przez przyszłego najemcę.

18. Uzgadnianie  projektów  modernizacji i przebudowy lokali mieszkalnych,  lokali użytkowych w ścisłej współpracy z inspektorami branżowymi.

19. Współpraca z organami nadzoru budowlanego.

20. Odpisywanie w terminie na pisma.Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

Praca przy monitorze ekranowym, praca w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie średnie i co najmniej 6 lat stażu na stanowisku inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej lub wykształcenie wyższe i co najmniej 4 lat stażu na stanowisku inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej,

 6. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 7. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 8.  znajomość ogólnych programów komputerowych i umiejętność kosztorysowania robót,

 9. znajomość aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

 10. znajomość zasad udzielania  zamówień publicznych,

 11. dobra znajomość obsługi komputera,

 12. członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego.


Wymagania pożądane (mile widziane):

 1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach  ( kursy, szkolenia).

 6. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

 7.  Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).

 8.  Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem).

 9. Oświadczenie kandydata, że nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem).

 10.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji  prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczenie, że udziela zgody dobrowolnie oraz ze został/a poinformowany/a o przysługującym mi prawie  dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie ( poświadczone własnoręcznym podpisem).

11. Oświadczenie kandydata załącznik nr 1 - dostępny do pobrania się na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”.


KLAUZULA INFORMACYJNA       

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L. 2016, Nr 119, s. 1) ,  dalej RODO− informujemy, że: I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie: do dnia 15 lutego  2023

(uwaga liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

lub przesyłać na adres:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25,

70-546 Szczecin

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko  ( 8  ) Inspektornadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej –  1 etatUwagi:

Regulamin dotyczący  przyjmowania, weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych  oraz podejmowania działań następczych”  jest dostępny do zapoznania się na stronie internetowej Zarządu Budynków i lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”


Oferty, które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Data wygaśnięcia: 15.02.2023

udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, wytworzono: 2023/01/23, odpowiedzialny/a: Tomasz Sroka, wprowadził/a: Ewa Klimer, dnia: 2023/01/23 11:28:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Klimer 2023/01/23 11:28:32 nowa pozycja