Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR stanowisko ds. budżetu (1 etat) w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń (Nr 01/2023)


Nr ogłoszenia 01/2023

 

DYREKTOR
SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie

o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTOR
stanowisko ds. budżetu (1 etat)

w jednostce budżetowej
Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin


Opis stanowiska: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

 1. organizowanie przyjmowania dokumentów księgowych oraz kontrola nad ich prawidłowym obiegiem,
 2. weryfikacja pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych,
 3. dekretowanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych w informatycznym systemie finansowo – księgowym,
 4. zachowanie zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem, finansowym jednostki,
 5. terminowe przygotowywanie dyspozycji przelewów w bankowości elektronicznej,
 6. analizowanie stanów kont księgowych,
 7. terminowe rozliczanie dotacji udzielonych na realizacje zadań,
 8. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych, rzeczowo – finansowych,  z operacji finansowych,
 9. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie sporządzania projektu budżetu oraz planów finałowych jednostki.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2022 r. wyniósł nie więcej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie,40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie wyższelub średnie, w przypadku wykształcenia  średniego, co najmniej dwuletni staż pracy,
 3. znajomość przepisów prawa:
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634, z późn. zm.),
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość obsługi komputera i programów użytkowych (Microsoft Office: Word, Excel,  Outlook).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza i umiejętności: doświadczenie w służbach finansowo – księgowych w sferze budżetowej.
 2. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność.

 

Wymagane dokumenty:

1)    podpisany życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, np. adres do korespondencji, numer telefonu,

2)    podpisany list motywacyjny,

3)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [pobierz kwestionariusz - załącznik nr 1],

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

7)    zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia (w przypadku pozostawania w stosunku pracy),

8)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,

9)    referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

10) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego**, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 2],

11) podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 3],

12) podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 4],

13) podpisane oświadczenie kandydata zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. oraz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w treści ogłoszenia o naborze” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 5].

 

Załączniki Nr 1 - 5 dostępne na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń www.swiadczenia.szczecin.pl w zakładce „Praca”.

 

Oferty powinny być przygotowane z należytą starannością:

 1. wymagane dokumenty (życiorys, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy) i oświadczenia muszą być podpisane;
 2. klauzule wskazane w części „Niezbędne dokumenty” winny być zgodne z treścią wskazaną do pobrania i podpisane.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń,ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin,reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl, tel. (91) 44-27-122. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane  w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń.  Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. (włącznie)
(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres:

Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin
urna na wnioski – wejście „2” (do godz. 16:00)
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Podinspektor - stanowisko ds. budżetu 01/2023 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

 

Bliższe informacje można uzyskać
pod nr telefonu  91 44 27 122, 91 44 27 139
w godz. 07:30 do 15:30 w dni powszednie

 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja dodatkowa:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Szczecińskiego  Centrum  Świadczeń www.swiadczenia.szczecin.pl  w zakładce „Praca”.

** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych.

***   Dyrektor jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych.


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2023/01/20, odpowiedzialny/a: Sandra Zielińska, wprowadził/a: Artur Jakimiuk, dnia: 2023/01/20 15:34:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Artur Jakimiuk 2023/01/20 15:34:29 nowa pozycja