Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. płac w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. PŁAC

w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

 

Dyrektor Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds.  płac

Wymiar etatu: 0,50 etatu – 20 godz. tygodniowo

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Data zatrudnienia: 01.03.2023 r.

Ważność ogłoszenia: 10.02.2023 r.

1. Wymagania niezbędne:

1.   Wykształcenie ekonomiczne wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

2.   Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.   Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.   Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

5.   Posiada obywatelstwo polskie.

2. Wymagania dodatkowe:

1.   Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.

2.   Znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy w tym Karty nauczyciela i Kodeksu pracy.

3.   Znajomość modułu  Płace VULCAN, programu „Płatnik”, SIO, Arkusz organizacyjny.

4.   Umiejętność pracy w zespole.

5.   Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.   Sporządzanie list płac w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące wynagradzania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w programie Płace-VULCAN.

2.   Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.   Dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, sporządzanie deklaracji i terminowe przekazywanie danych do ZUS.

4.   Przygotowanie przelewów bankowych zgodnych z listami płac i potrąceniami.

5.   Terminowe przygotowywanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń pracowników.

6.   Obsługa PPK.

7.   Sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz informacji o uzyskanych dochodach pracowników PIT-11.

8.   Ewidencja wykorzystania ZFŚS przez poszczególnych pracowników oraz emerytów do celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

9.   Wystawianie zaświadczeń o uzyskanych wynagrodzeniach na prośbę pracowników i urzędów.

10.   Sporządzanie deklaracji na PFRON.

11.   Archiwizowanie list płac oraz pozostałych dokumentów płacowych.

12.   Sporządzanie informacji ERP-7, rocznych dochodów emerytów.

4. Wymagane dokumenty:

1.   List motywacyjny.

2.   CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3.   Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.   Kserokopie świadectw pracy.

5.   Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie.

6.   Oświadczenie o niekaralności.

7.   Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

8.   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.”

5. Informacje dodatkowe:

1.   Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2023 r. do godz. 14;

-                 osobiście do sekretariatu szkoły lub na adres: Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie”,

-                 drogą elektroniczną: tlimc@miasto.szczecin.pl

2.   Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni przez podane w ofercie dane kontaktowe.

4.   Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

5.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

6.   Telefon kontaktowy: 91-48-48-056.

6. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ku Słońcu 27-30, 71- 080 Szczecin, e‑mailowo: tlimc@miasto.szczecin.pl, telefonicznie: 91-48-48-056.

2.   Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: 91‑85‑22-043.

3.   Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.   Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.   Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.

6.   Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.   W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.   Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 10.02.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/27, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/27 08:04:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/27 08:04:14 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2023/01/27 08:03:18 nowa pozycja