Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Środowiskowej Placówce Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie


 

Oferta pracy dla nauczyciela przedszkola

w Środowiskowej Placówce Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie

ul. Koszalińska 13

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot:   Nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Ilość wakatów:                       1
 • Liczba godzin w tygodniu:     pełny etat  25 godz.
 • Informacje o wakacie:           zatrudnienie od  zaraz. Mile widziany nauczyciel na emeryturze.
 • Ważność ogłoszenia             31.01.2023r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ŚPEW Nr 1 w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych”
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Dane adresowe:

 • Nazwa placówki:  Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1
 • Miejscowość:                         Szczecin
 • Kod pocztowy:                       71-734
 • Ulica:                                     Koszalińska 13
 • Telefon:                                  91 43 11 600
 • E-mail:                               spew1@miasto.szczecin.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin, e-mail: spew1@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie:
  + 48  91 43 11 600.
 2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Data wygaśnięcia:  31.01.2023.


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/02, odpowiedzialny/a: Adranna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/02 13:32:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/02 13:32:24 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2023/01/02 13:32:01 nowa pozycja