Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel praktyczej nauki zawodu w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie


OFERTA PRACY NA WOLNE STANOWISKO

 

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu mechanik / elektromechanik  pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie

 

 1. Wymiar zatrudnienia: etat (liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 20/20)
 2. Data zatrudnienia: Rok szkolny 2022/2023.
 3. Miejsce pracy: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin

 

Wymagania:

Obywatelstwo polskie

Wykształcenie:
•  wyższe kierunkowe ,

•  przygotowanie pedagogiczne, 

•  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu posiada  także   
    osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego lub
    posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie
    zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni
    staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego
    będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne.

•  kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

• kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie  moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać/składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul Klonowica 14, 71 – 244 Szczecin,
w terminie do dnia  31.01.2023r., do godz. 1500.

Uwaga:

 1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniana będzie data wpływu przesyłki do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie .
 3.  Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

„Nabór na wolne stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu  w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie”.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Klonowica 14, 71 – 244 Szczecin,
  e-mailowo: szkola@zss.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91/4390601.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 §  1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 14 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/12/13, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/12/13 13:04:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/12/13 13:04:00 nowa pozycja