Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko pracownik obsługi - starsza sprzątaczka w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko pracownika obsługi - STARSZA SPRZĄTACZKA

w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: starsza sprzątaczka.
 • Ilość wakatów: 1.
 • Wymiar etatu:  1.
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.
 • Praca w godzinach 11:00 -19:00.
 • Ważność ogłoszenia: 31.01.2023 r.

Miejsce zatrudnienia: Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie
ul. Niemierzyńska 17.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum podstawowe;
 • Chęć do pracy;
 • Dyspozycyjność;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku.

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie czystości w przydzielonym do sprzątania rejonie szkoły;
 • Gruntowne sprzątanie  pomieszczeń oraz terenu wokół szkoły w okresie letnim.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny

CV powinny być opatrzone klauzulą:    „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

Dane adresowe do przesyłania ofert:

Technikum Technologii Cyfrowych ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin 

tel. 91 42 12 610 lub 885 103 256; e-mail: ttc@miasto.szczecin.pl

 

Klauzula informacyjna – art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Technikum Technologii Cyfrowych,
ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: iod@spnt.pl, tel. (91) 85 22 093. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.  Technikum Technologii Cyfrowych będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

Termin i miejsce składania dokumentów:
-  Termin złożenia ofert upływa z dniem 31.01.2023 r.  godz. 1500.

Droga elektroniczną  ttc@miasto.szczecin.pl  lub pocztową na adres szkoły . Tel. kontaktowy 91 42 12 610.


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/19, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/19 15:24:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/19 15:24:33 nowa pozycja