Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. sekretariatu i kadr w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 25 w Szczecinie


 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. sekretariatu i kadr.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

stanowisko: Specjalista ds. sekretariatu i  kadr

wymiar zatrudnienia: 40/40 – 1 etat

zatrudnienie : od lutego/ marca 2023r. umowa o pracę na czas zastępstwa,
z możliwością zatrudnienia na stałe od września 2023 r.

Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność kandydata  do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. wykształcenie – średnie lub wyższe,  co najmniej 2 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,

6. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, KP i KN,

7. doświadczenie w pracy w szkole,

8. nieposzlakowana opinia,

9. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.
 

Dodatkowe  wymagania:
1. znajomość programów firmy Vulcan –Kadry, SIO, Librus;

2. odpowiedzialność za wykonywane zadania, pracowitość, systematyczność;
3. umiejętność komunikowania się z innymi;
4. wiedza specjalistyczna warunkująca właściwy poziom merytoryczny;
5. umiejętność pracy w zespole.

Zakres Zadań wykonywanych na stanowisku:
 

Do zadań Specjalisty ds. sekretariatu będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw uczniowskich, a w szczególności:

- prowadzenie dokumentacji uczniów rozpoczynających naukę w szkole,

- prowadzenie wykazu uczniów objętych obowiązkiem szkolnym,

- prowadzenie ksiąg uczniów,

- zakładanie teczek indywidualnych uczniów,

- zakładanie i prowadzenie dokumentacji dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

- wpisywanie danych do  SIO, Librusa, AO,

- sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej rekrutacji uczniów,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw uczniowskich i ich ewidencja,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprawdzianu po klasie ósmej,

- sporządzanie sprawozdań SIO oraz innych, dotyczących spraw uczniowskich,

- wystawianie legitymacji szkolnych i ich ewidencja,

- wykonywanie odpisów dokumentacji szkolnej oraz jej uwierzytelnianie.

 1. Przygotowanie żądanych materiałów, danych, analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
 2. Sporządzanie pism dotyczących organizacji szkoły.
 3. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z drukami ścisłego zarachowania.
 4. Kompletowanie zarządzeń i instrukcji.

Do zadań Specjalisty ds. kadr będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych
  i niepedagogicznych,
 2. przygotowanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania stosunku pracy ( umowy, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy, opinie)
 3. przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy,  przygotowanie list obecności, kontrola czasu pracy pracowników niepedagogicznych  oraz administracji
 5. zwolnień lekarskich, rozliczanie pracowników
  z wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, stosownie do przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
 6. przygotowywanie planów urlopów i prowadzenie dokumentacji z tymi związanej,
 7. prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności, wystawianie skierowań  na badania lekarskie wstępne i okresowe,
 8. wystawianie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych i ich ewidencja,
 9. wydawanie różnych zaświadczeń na wniosek pracowników lub innych osób,
 10. prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i ppoż. pracowników,
 11. wprowadzanie danych kadrowych do AO i aneksów,
 12. przygotowywanie i terminowe wprowadzanie informacji do SIO dotyczących zatrudnienia,
 13. współpraca z księgowością, dot. min. ruchu płacowego (awanse zawodowe, przeszeregowania),
 14. przygotowanie żądanych materiałów, danych i sprawozdań z zakresu spraw personalnych i innych,
 15. przygotowanie dokumentacji kadrowej do archiwizacji,
 16. inne nie wymienione wyżej zadania, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecnie należą do kompetencji specjalisty ds. kadr.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Praca siedząca przy komputerze, wymagająca, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na  potrzeby  postępowania rekrutacyjnego

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 roku do godziny 13:00, w sekretariacie  szkoły i na jej adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 ul. Letniskowa 1; 70-763 Szczecin,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. sekretariatu i kadr i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 w Szczecinie”.

Informacje dodatkowe:

 1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
 2.  Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki.
 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.
 5.  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
 6.  Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP
  UM Szczecin.

Etapy naboru:

1. Analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2. Analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia
i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku.

3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty niewykorzystane w naborze można odebrać do 2 miesięcy po zakończeniu naboru,
po tym terminie zostaną zniszczone.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie

 ul. Letniskowa 1;70-763 Szczecin; e:mail:sps25@miasto.szczecin.pl

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie będzie przetwarzała dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych
w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także o prawie do przenoszenia danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

Informacje dodatkowe:

 

Dane kontaktowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
ul. Letniskowa 1
70-763 Szczecin
sps25@miasto.szczecin.pl

tel.914615271


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/19, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/19 15:31:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/19 15:31:15 nowa pozycja