Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds, kadr i płac w Szkole Podstawowej Nr 13 w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. kadr i płac

w Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie

 

 

Wymiar zatrudnienia:  0,5 etatu

1.  Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) znajomość przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomość regulacji prawnych odnośnie systemu oświaty, Karty Nauczyciela, RODO

5)wykształcenie minimum średnie ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy

 o charakterze zgodnymz wymaganiami na danym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,

2) umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowana pracy własnej,

3) znajomość pracy w księgowych programach komputerowych (VULCAN, Progman) oraz znajomość obsługi programów biurowych,

4)doświadczenie w pracy z bankowością elektroniczną,

5) odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

 3. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu.

 2. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie

 3. Zatrudnienie na umowę o pracę.

 4. Praca siedząca, przy komputerze, wymagająca częstych kontaktów z dyrekcją, główną księgową, kadrami i organem prowadzącym.

 5. Zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 

 

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV;

2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

5) oświadczenie o niekaralności,

6)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych,

8) podpisana klauzula informacyjna

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie,  zgodnie z art. 6 ust. ust. 1 lit.a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych )  -Dz.U.UE.L.2016.119.1"

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie 

do dnia 10.02.2023r. do godz. 14.00(liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie) na adres:  Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie, 70-880 Szczecin ul. Bałtycka 1a. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór

na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie”

 

6. Procedura naboru:

1. Informacja o terminie - rozmowie kwalifikacyjnej,  zostanie przekazana kandydatom, którzy zakwalifikowali się do II etapu naboru drogą elektroniczną na podany adres

e –mail lub telefonicznie.

2. Oferty nie wykorzystane w naborze można odbierać w kadrach szkoły przez jeden miesiąc od daty zakończenia naboru, a  po tym okresie zostaną zniszczone.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin, e-mailowo: sp13@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 46 47 516
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Marciniak, z którą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 10.02.2023


Data wygaśnięcia: 10.02.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/25, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/25 12:38:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/25 12:38:20 nowa pozycja