Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Portier/konserwator w Bursie Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku portier- konserwator w Bursie Szkolnej Integracyjnej  w Szczecinie

Dyrektor Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie ogłasza nabór  na stanowisku pracownika obsługi - portier -konserwator.

 Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu – 4h ( praca  na zmiany wg grafiku, praca w nocy)

Ilość wakatów: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę, zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie Pracy .

Niezbędne wymagania:

 • Posiada wykształcenie zawodowe.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Aktualne badania lekarskie .
 •  Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 •  Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku portiera-konserwatora.

Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 • Sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu bursy.
 • Prace gospodarskie: utrzymanie czystości wokół budynku bursy, zamiatanie,
  podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem zależnie od potrzeb całego terenu .
 • Prace konserwatorskie i naprawcze, doraźne prace remontowe, warsztatowe.
 • Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora bursy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny i CV, z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie , kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy.
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem (am) skazany (a) prawomocnym; wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych  osobowych.

 Termin i miejsce wysyłania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy, przesłać do Bursy Szkolnej Integracyjnej ul. Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin lub na adres mailowy: bsi@miasto.szczecin.pl. Ważność ogłoszenia: 10.02. 2023 r.

                                      Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bursa Szkolna Integracyjna w Szczecinie.  Z Administratorem można skontaktować się listownie: Bursa Szkolna Integracyjna ul. Zygmunta Starego 1 ,70-504 Szczecin, e-mailowo: bsi@miasto.szczecin.pl,  telefonicznie: 91 43 46 835
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - wtakim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 10.02.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/12, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/12 13:51:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/12 13:51:53 nowa pozycja