Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

( 7 ) Inspektor ds. Zamówień Publicznych – 1 etat


 Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

 w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

( 7 ) Inspektor ds. Zamówień Publicznych –  1 etat


Zakres zadań na stanowisku:

 Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza 130 000 zł tj. wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym zarządzeniu Dyrektora ZBiLK, w tym m.in. przygotowywanie ogłoszeń, zapytań ofertowych, wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów, dokumentowanie prowadzonych postępowań.

 2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, w tym m.in.:

a) przygotowywanie i przeprowadzenie pod względem formalnoprawnym postępowań o udzielnie zamówienia publicznych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

b) opracowywanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  z załącznikami, sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu prowadzonych postępowań i jej publikacja, przygotowywanie projektów ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza,

c) redagowanie pism i prowadzenie korespondencji  z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami,

d) wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowywaniem i podpisywaniem umów,

e) udział w procesie przygotowywania sprawozdawczości, prowadzenie rejestrów zamówień zgodnie z przepisami wewnętrznymi,

f) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.


Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

Praca przy monitorze ekranowym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 4. nieposzlakowana opinia

 5. wykształcenie średnie i co najmniej 5 lat stażu pracy ogólnego lub wykształcenie wyższe i co najmniej 4 lat stażu pracy ogólnego,

 6. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  1. znajomość przepisów ustawy  Prawo zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych

  2. dobra znajomość obsługi komputera

Wymagania pożądane (mile widziane):

 1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach  ( kursy, szkolenia),

 6. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

 7.  Oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego ( poświadczone własnoręcznym podpisem).

 8.  Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem).

 9. Oświadczenie kandydata, że nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem).

 10.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji  prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczenie, że udziela zgody dobrowolnie oraz ze został/a poinformowany/a o przysługującym mi prawie  dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie ( poświadczone własnoręcznym podpisem)

11. Oświadczenie kandydata załącznik nr 1 - dostępny do pobrania się na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”


KLAUZULA INFORMACYJNA       

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L. 2016, Nr 119, s. 1) ,  dalej RODO− informujemy, że: I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie: do dnia  13 lutego 2023

(uwaga liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

lub przesyłać na adres:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25,

70-546 Szczecin

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko  ( 7  ) Inspektords. Zamówień Publicznych –  1 etatUwagi:

Regulamin dotyczący  przyjmowania, weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych  oraz podejmowania działań następczych”  jest dostępny do zapoznania się na stronie internetowej Zarządu Budynków i lokali Komunalnych w zakładce „ Zgłoś naruszenie”


Oferty, które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywaneData wygaśnięcia: 13.02.2023

udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, wytworzono: 2023/01/19, odpowiedzialny/a: Tomasz Sroka, wprowadził/a: Ewa Klimer, dnia: 2023/01/19 07:50:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Klimer 2023/01/19 07:50:40 nowa pozycja