Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Konserwator w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Szczecinie


Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie,
ul. Policka 3 poszukuje kandydata na stanowisko: konserwator

Data rozpoczęcia pracy: od lutego 2023r.

Wymiar zatrudnienia: 0,6 etatu – 24 godziny tygodniowo

Podstawa zatrudnienia: umowa na zastępstwo

Wykształcenie:  minimum zasadnicze zawodowe

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Policka 3, Szczecin

Tel. 91 4538880

E-mail: zss1@miasto.szczecin.pl

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe;
 2. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.
 3. Odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego.
 2. Okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi)
  i drewnianych- drzwi, ławki itp.
 3. Konserwowanie i naprawa zamków  patentowych i zwykłych.
 4. Drobna naprawa urządzeń  sanitarno- kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby.
 5. Koszenie trawników szkolnych.
 6. Odśnieżanie terenu szkoły w okresie zimowym.
 7. Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV)
 2. list motywacyjny – podanie o pracę
 3. dokumenty (kserokopie) potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia
 4. dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  w tym prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres: Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Policka 3, 71-837 Szczecin do dnia  7.02.2023 r, tel. 91 4538880
z dopiskiem „konserwator”

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Policka 3, 71-837 Szczecin, e-mailowo: zss1@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 45 38 880.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Małas, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 07.02.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/27, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/27 14:45:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/27 14:45:29 nowa pozycja