Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko pracownika obsługi - Sprzątaczka w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko: Sprzątaczka  w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie  ul. Bol. Śmiałego 42-43

tel. 91 48 44 324

 

1)  Forma nawiązania stosunku pracy

-    umowa o pracę

-    wymiar czasu pracy – pełny etat
-    czas pracy: 6:00-14:00

 

2)  Wymagania:

-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

-    dyspozycyjność,

-    sumienność, odpowiedzialność i samodzielność,

-    dokładność,

-    umiejętność pracy w zespole.

 

3)  Wymagane dokumenty:

-    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

-    świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia

 

4)Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w grudniu 2022 r. wynosił poniżej 6 %

5)  termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 10.02.2023 r. lub drogą elektroniczną: osmis@miasto.szczecin.pl

Data rozpoczęcia pracy – 01.03.2023 r.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin, e-mailowo: osmis@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: + 48 91 484 43 24.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji

Data wygaśnięcia: 10.02.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/25, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/25 13:01:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/25 13:01:49 nowa pozycja