Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel j. niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


 

Oferta pracy dla nauczyciela języka niemieckiego

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie pilnie poszukuje kandydatów do pracy w roku szkolnym 2022/2023 na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

• Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

• Wymiar zatrudnienia: pełny etat (18/18)

• Ważność ogłoszenia: do 31 stycznia 2023 r.

• Wymagania: kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym

 

       Oferty zawierające list motywacyjny, CV, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, proszę składać w sekretariacie Szkoły lub przesyłać w terminie do
31 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu) na adres:

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

ul. H. Pobożnego 2

70-507 Szczecin

lub pocztą elektroniczną e-mail: sekret@lo2.szczecin.pl

 

CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I
w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”

 

CV może być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
w Szczecinie danych zawartych w mojej ofercie do celów przyszłych rekrutacji.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:
  ul. Henryka Pobożnego 2, 70–507 Szczecin lub e-mailowo: sekret@lo2.szczecin.ploraz telefonicznie:
  +48 91 43 36 117.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie:
  +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze
  do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 14 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 5. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 6. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
  w przekazywanych formularzach zgody,
 7. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone
   do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
   na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danyc


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/05, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/05 10:59:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/05 10:59:03 nowa pozycja