Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej Nr 12 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: Nauczyciel wspomagający
 • Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – specjalność: 

  pedagogika specjalna

- dodatkowo studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu

  niepełnosprawności – autyzm, w tym zespół Aspergera lub inne pokrewne.

 • Ilość wakatów: 1
 • Informacja o wakacie:zajęcia w szkole podstawowej
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 16/20.    

 

 • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 01.02.2023 r.  na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
 • Ważność ogłoszenia:  31 styczeń 2023 r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie oraz dotychczasowe zatrudnienie
 3. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 5. Oferta powinny być opatrzone oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 12, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 12
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-743
 • Ulica: Floriana Szarego 12
 • Telefon: 91 460 97 55
 • E-mail:sp12@miasto.szczecin.pl

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie,
  ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin, sp12@miasto.szczecin.pl
  1. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)
   2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
   3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty (z oznaczeniem stanowiska pracy) należy składać lub przesłać w terminie do dnia 31.01.2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres e-mail: sp12@miasto.szczecin.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 091/4609755

 

Szkoła Podstawowa nr 12

Ul. Floriana Szarego 12

70-743 Szczecin


Data wygaśnięcia: 31.01.2023 r.


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/01/17, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2023/01/17 13:25:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2023/01/17 13:25:27 nowa pozycja