Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek o naborze

Oferta pracy na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.


Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin

zatrudni na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz wymiar czasu pracy: pełen etat

 

Początek zatrudnienia: styczeń 2023 r.

Opis stanowiska:

- opieka pielęgniarska nad mieszkańcami Domu,

- zabiegi pielęgniarskie na rzecz mieszkańców,

- podawanie leków stałych,

- monitorowanie schorzeń przewlekłych u mieszkańców,

- współpraca w zespole (opiekun, pielęgniarka, rehabilitant, pracownik socjalny).

Niezbędne wymagania:

- obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- aktualne prawo wykonywania zawodu.

mile widziane:

- kurs bądź specjalizacja w dziedzinie opieki długoterminowej,

- kurs bądź specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego.

Oferujemy:

1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w sektorze państwowym (pracownicy zatrudnieni są zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych),

2. elastyczny czas pracy,

3. możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń finansowych,

4. pracę w przyjaznej atmosferze.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny/ podanie o pracę,

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),opatrzony klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Domu Pomocy Społecznej, zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

3. książeczka zdrowia (do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),

4. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy.

 

Oferty należy składać  na adres:  sekretariat Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin lub drogą elektroniczną: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl,

Informacje:  tel. 91 455 72 10,  www.dpskrucza.szczecin.pl

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy  w DPS

 

     1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (DPS), reprezentowany przez Dyrektora DPS, z siedzibą przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin, tel./fax: 91455-72-10 e-mail: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pljako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor DPS.

2. Inspektor Ochrony Danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora DPS Inspektorem Ochrony Danych pod adresem wskazanym powyżej, za pomocą telefonu: 601155770 lub adresu e-mail: iod@dpskrucza.szczecin.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-  usunięcia danych osobowych;

-  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

________________________________________

[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Data wygaśnięcia: 31.01.2023

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 Szczecin, wytworzono: 2022/12/23, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2022/12/23 16:22:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2022/12/23 16:22:26 nowa pozycja